Port of Amsterdam versterkt rol in Europese waterstofmarkt

De positie van Port of Amsterdam als vooraanstaande leverancier van groene waterstof aan de Duitse markt wordt verder versterkt door drie nieuwe overeenkomsten die het havenbedrijf ondertekende in Duisberg. Dat gebeurde tijdens het H2-Connecting event in aanwezigheid van diverse partners en Koning Willem-Alexander.

Opzet­ten van een Spaans-Neder­­lands-Duit­­se Groe­ne Waterstofcorridor
Port of Amster­dam heeft samen met part­ners zoals Port of Bil­bao, Petro­nor, EVE, Zenith Ener­gy Ter­mi­nals, Evos Amster­dam en duis­port een Memo­ran­dum of Under­stan­ding (MoU) onder­te­kend. Dit MoU bouwt voort op eer­de­re samen­wer­kin­gen en beoogt de ont­wik­ke­ling van een groe­ne water­stof­cor­ri­dor van­uit Bas­ken­land naar de Amster­dam­se haven. De toe­voe­ging van duis­port breidt deze cor­ri­dor uit om Bas­ki­sche water­stof te leve­ren aan gro­te indu­stri­ë­le afne­mers in het Rijn-Ruhr­­ge­­bied. Deze over­een­komst onder­steunt de Euro­pe­se ambi­ties om intra-Euro­pe­­se water­stof­cor­ri­dors te creëren.

Joint Stu­dy Agree­ment voor Ver­bin­ding tus­sen Amster­dam en Duisburg
Port of Amster­dam en duis­port heb­ben een Joint Stu­dy Agree­ment (JSA) onder­te­kend om de tech­ni­sche en finan­ci­ë­le ver­eis­ten, trans­port­mo­da­li­tei­ten en infra­struc­tuur te beoor­de­len voor de ver­bin­ding tus­sen de havens van Amster­dam en Duis­burg. Duis­port, de groot­ste bin­nen­ha­ven van Euro­pa, streeft ernaar een Euro­pe­se water­stof­hub te wor­den en bena­drukt het belang van grens­over­schrij­den­de samen­wer­king voor het ont­wik­ke­len van een Euro­pees breed waterstofnetwerk.

Groe­ne Vloei­ba­re Water­stof­ver­bin­ding naar Duitsland
Een der­de over­een­komst, onder­te­kend met EnBW Ener­gie Baden-Würt­­tem­­berg AG, Zenith Ener­gy Ter­mi­nals en Gas­Log, richt zich op het tot stand bren­gen van een groe­ne, vloei­ba­re water­stof­ver­bin­ding van­uit de haven van Amster­dam naar de faci­li­tei­ten van EnBW in Duits­land. Door bestaan­de samen­wer­kings­ver­ban­den te benut­ten, wil­len de par­tij­en bij­dra­gen aan de decar­bo­ni­sa­tie van de eco­no­mie en zor­gen voor her­nieuw­ba­re energievoorziening.

Deze over­een­kom­sten bena­druk­ken niet alleen de ambi­tie van Port of Amster­dam als bestem­ming voor geïm­por­teer­de groe­ne water­stof, maar ook als door­voer­ha­ven voor de leve­ring van her­nieuw­ba­re ener­gie aan het Duit­se ach­ter­land. De samen­wer­king, gericht op het ont­wik­ke­len van intra-Euro­pe­­se water­stof­cor­ri­dors, wordt beschouwd als cru­ci­aal voor het ver­min­de­ren van CO2 in de Euro­pe­se indu­strie. De onder­te­ke­ning van de over­een­kom­sten vond plaats in aan­we­zig­heid van belang­rij­ke getui­gen, waar­on­der Zij­ne Majes­teit de Koning der Neder­lan­den Wil­lem-Alexan­­­der en ver­te­gen­woor­di­gers van het Duit­se minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken en Klimaatactie.