Het Noord­zee­ka­naal­ge­bied (NZKG) pre­sen­teert zich voor het eerst aan het gro­te publiek tij­dens Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam met de kor­te film ‘Kanaal naar de toe­komst’. De pre­mi­è­re is dit week­end op de Tech­niek & Logis­tiek Bou­le­vard op het Java-eiland. Onder­deel van Haven­ex­pe­rien­ce De Ter­mi­nal. Haven­wet­hou­der Hes­ter van Buren en Pro­gram­ma­di­rec­teur NZKG Lou­san­ne Boeij­en open­de van­daag offi­ci­eel de con­tai­ner waar­in de film draait.

Levens­ader
Na elf jaar gra­ven, dij­ken aan­leg­gen en slui­zen bou­wen open­de Koning Wil­lem III op 1 novem­ber 1876 het Noord­zee­ka­naal. Een nieu­we levens­ader voor indu­strie en eco­no­mie was gebo­ren. En tus­sen de IJmond en Amster­dam ont­stond het Noord­zee­ka­naal­ge­bied. Een plek waar indu­strie, men­sen en natuur elkaar voort­du­rend tegen­ko­men. Hier wer­ken, wonen, leren en ont­span­nen men­sen in een gebied dat altijd in bewe­ging is. Dat bruist van de energie.

Min­der uitstoot
De bedrij­ven in de indu­strie en havens van het Noord­zee­ka­naal­ge­bied zijn samen hard op weg om hun uit­stoot te ver­min­de­ren. En straks wordt hier de groe­ne ener­gie gepro­du­ceerd en geïm­por­teerd die onmis­baar is voor de Neder­land­se ener­gie­voor­zie­ning en eco­no­mie. De komen­de jaren gebeurt hier nog heel veel meer. Zo is dit gebied al 150 jaar de toe­komst in uit­voe­ring. Of, zoals we graag zeg­gen: het Noord­zee­ka­naal­ge­bied is het Kanaal naar de toekomst.

Acteur Thom Hoffman
‘Kanaal naar de toe­komst’ wordt inge­spro­ken door acteur Thom Hoff­man en duurt 4 minu­ten. Naast de con­tai­ner staat een bouw­bord waar­op een sche­ma­ti­sche kaart staat met het toe­komst­beeld van de energie(infrastructuur)projecten in het Noord­zee­ka­naal­ge­bied. Met een QR-code kun je de even­eens door Thom Hoff­man inge­spro­ken uit­leg (2 minu­ten) te horen.