Primeur en nominatie voor windcat workboats

Het IJmuidense offshorebedrijf Windcat Workboats is onlangs een waterstof bunkervergunning verleend. Een primeur aangezien dit in Nederland niet eerder voor is gekomen. Daarnaast leveren de ontwikkelingen Windcat Workboats ook een nominatie voor het Maritime Awards gala op. ‘Het gaat waterstof voor de wind’.

Het bun­ke­ren van water­stof voor sche­pen is een belang­rij­ke ont­wik­ke­ling voor de ver­duur­za­ming van de havens van IJmui­den en Amster­dam en de scheep­vaart. Varen op water­stof draagt bij aan de ambi­tie van de pro­vin­cie Noord-Hol­­land om in 2050 kli­maat­neu­traal te zijn. Wind­cat Work­boats onder­zocht samen met Omge­vings­dienst IJmond, Zee­ha­ven IJmui­den N.V. en Port of Amster­dam wat er nodig was om het bun­ke­ren van water­stof moge­lijk te maken. Omge­vings­dienst IJmond heeft namens gemeen­te Vel­sen een omge­vings­ver­gun­ning ver­leend voor deze activiteit.

Sleu­tel­rol Noordzeekanaalgebied

De Noord­zee wordt gezien als een belang­rij­ke loca­tie voor de aan­voer van duur­za­me ener­gie. Van­uit het Noord­zee­ka­naal­ge­bied zal een groot deel van de geplan­de 21 GW wind op zee voor 2030 wor­den gere­a­li­seerd en onder­hou­den. Nu de sche­pen die rich­ting wind­par­ken gaan op water­stof kun­nen bun­ke­ren, wordt het wer­ken aan deze tran­si­tie zo schoon moge­lijk gemaakt.

KNVR Ship­ping Award

Met de water­stof bun­ker­ver­gun­ning ver­wacht ook Wind­cat Work­boats het gebruik van water­stof als groe­ne brand­stof te kun­nen ver­snel­len. Maar dat er über­haupt al gebruik wordt gemaakt van een op water­stof gedre­ven vaar­tuig is vol­gens de Mari­ti­me Awards com­mis­sie een nomi­na­tie waard.

De Hydro­cat 48 wordt inge­zet om beman­ning van en naar off­sho­re wind­par­ken te ver­voe­ren voor de bouw en het onder­houd van wind­par­ken. Omdat het vaar­tuig de eer­ste op water­stof aan­ge­dre­ven Crew Trans­fer Ves­sel (CTV) is, werd Wind­cat Work­boats geno­mi­neerd voor de KNVR Ship­ping award. Wie uit­ein­de­lijk met de award naar huis kan, weten we pas in novem­ber wan­neer de prij­zen tij­dens het gala wor­den uitgereikt.