Bezoekerscentrum SHIP IJmuiden blijft tot eind september geopend

De samenwerkende partners in het Noordzeekanaalgebied houden SHIP tot 1 september geopend. In deze periode onderzoeken zij de mogelijkheid van een bezoekerscentrum waarin getoond wordt hoe het gebied zich in de komende jaren ontwikkelt. Tot die tijd blijft SHIP, het huidige bezoekerscentrum met de interactieve tentoonstelling over de bouw van Zeesluis IJmuiden, geopend.

Na de offi­ci­ë­le ope­ning van Zee­sluis IJmui­den door koning Wil­lem Alexan­der zou de ten­toon­stel­ling eind maart stop­pen. Na het ope­nings­mo­ment met de koning en het los­la­ten van de laat­ste coron­a­maat­re­ge­len, is de ver­wach­ting dat er nog veel inte­res­se in de expo­si­tie is. De samen­wer­ken­de part­ners heb­ben beslo­ten om de expo­si­tie lan­ger open te hou­den. In de peri­o­de tot eind sep­tem­ber den­ken de part­ners na over de moge­lijk­he­den om de ten­toon­stel­ling, waar­in alle opga­ven uit het NZKG een plek krij­gen, op lan­ge ter­mijn te verlengen.

Wat is er tot eind september te zien?

SHIP geeft bezoe­kers een goed beeld van de bouw van Zee­sluis IJmui­den in al zijn facet­ten en vele haven­ac­ti­vi­tei­ten op en rond het Noord­zee­ka­naal. Een nieuw onder­deel van de ten­toon­stel­ling is het ver­haal over selec­tie­ve ont­trek­kin­gen. Een maat­re­gel om ver­de­re ver­zil­ting van het Noord­zee­ka­naal tegen te gaan. Het zorgt ervoor dat een deel van het zou­te zee­wa­ter dat mee­komt met elke schut­ting van de nieu­we zee­sluis, weer terug naar zee wordt afge­voerd. Dit voor­komt dat het water in het Noord­zee­ka­naal te zout wordt en land­bouw, natuur en de drink­wa­ter­voor­zie­ning daar nade­li­ge gevol­gen van ondervinden.

Boek een rondleiding

SHIP is open voor indi­vi­du­e­le en groe­pen van woens­dag tot en vrij­dag en op zon­dag tus­sen 10:00 en 17:00 uur. Het boe­ken van een rond­lei­ding met gids kan via www.ship-info.nl