Slimme walstroom voor riviercruiseschepen

Rivier­crui­se­sche­pen die aan­me­ren bij de Ruij­ter­ka­de West en de Wes­ter­doks­dijk kun­nen van­af heden gebruik maken van nieu­we, ‘slim­me’ walstroomkasten. 

Het gaat in totaal om elf lig­plaat­sen in dit gebied waar vol­doen­de stroom­ca­pa­ci­teit is voor het aan­slui­ten op wal­stroom. De wal­stroom­kas­ten kun­nen op afstand gemo­ni­t­ord wor­den en indien nodig een­vou­dig en snel gere­set worden.

Gene­ra­tor­ver­bod
Zodra een rivier­crui­se­schip op een wal­stroom­kast is aan­ge­slo­ten, kan de gene­ra­tor aan boord van het schip uit. De sche­pen zijn op deze loca­ties ver­plicht om aan te slui­ten op de wal­stroom­kas­ten. De eer­ste maand tes­ten we of alles goed werkt, als dat het geval is wordt er per 1 mei 2023 een gene­ra­tor­ver­bod inge­steld waar­op zal wor­den gehand­haafd. Port of Amster­dam hoopt hier­mee dat het geluids­over­last voor omwo­nen­den ver­le­den tijd is. Het min­der gebrui­ken van de gene­ra­to­ren in de haven, draagt boven­dien bij aan de lucht­kwa­li­teit (CO2- en fijnstofreductie).

Kor­te geschie­de­nis
In 2020 is Port of Amster­dam gestart met de ver­ken­ning van de uit­brei­ding van wal­stroom­ca­pa­ci­teit voor de rivier­crui­se en bin­nen­vaart bin­nen de ring A10. Het doel was om de wal­stroom gereed te heb­ben in 2022 maar door de coro­na pan­de­mie, een wij­zi­ging in het ont­werp en lan­ge lever­tij­den van kabels, leid­de dit tot ver­tra­ging. Nu in 2023, met de start van het nieu­we crui­se­sei­zoen, zijn alle werk­zaam­he­den afge­rond en kun­nen de rivier­crui­se­sche­pen gebruik maken van deze slim­me walstroomkasten.