TMA Logistics gaat pendelen over het spoor tussen Amsterdam en Rotterdam

TMA Logistics gaat vier keer per week pendelen over het spoor tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam. De shuttle service bedient in Rotterdam de terminals van RWG, ECT Rotterdam en APM2 op vaste tijdsvensters.

TMA logistics start spoordienst tussen Amsterdam en Rotterdam

Vol­gens TMA Logis­tics biedt de ser­vi­ce een omweg om ver­keers­con­ges­tie op de druk­ke A4 snel­weg te ver­mij­den door vracht van de weg te halen. Het bedrijf bena­drukt ook duur­zaam­heid als een voor­deel van de nieuw aan­ge­bo­den ser­vi­ce. Het biedt name­lijk een moge­lijk­heid om trans­port in te zet­ten dat mili­eu­vrien­de­lij­ker is dan vrachttransport.

 

Multimodaal aanbod

TMA is een belang­rijk bin­nen­vaart­be­drijf in Neder­land. Als gevolg hier­van zal de trein­pen­del­dienst wor­den geïn­te­greerd met de ande­re logis­tie­ke dien­sten van TMA om mul­ti­mo­da­le trans­port­op­ties aan te bie­den. In com­bi­na­tie met de vracht­sche­pen van het bedrijf biedt TMA 29 ver­trek­ken per week tus­sen de havens van Rot­ter­dam en Amsterdam.