Tres Hombres zeilt cacaobonen naar Amsterdam voor 100% CO2-vrije chocolade

Na een voor­spoe­di­ge reis van bij­na 6 maan­den is het zei­lend vracht­schip de Tres Hom­bres terug bij Cho­co­la­te­ma­kers in de haven van Amster­dam. In het ruim maar liefst 12 ton bio­lo­gi­sche Tri­ni­ta­rio cacao­bo­nen. Goed voor cir­ca 240.000 spe­ci­a­le Tres Hom­bres repen. 

Sinds 2012 brengt de Tres Hom­bres elk jaar een flin­ke lading cacao naar de cho­co­la­de­fa­briek van Cho­co­la­te­ma­kers. Ook deze keer kost­te het weer zes maan­den om de reis af te leg­gen. Een reis die van de Domi­ni­caan­se Repu­bliek naar Neder­land 4143 zee­mij­len (7673 km) bedraagt.

CO2-neu­traal
Het idee ach­ter de Tres Hom­bres en haar rede­rij Fair­t­rans­port sluit naad­loos aan bij de duur­za­me filo­so­fie van Cho­co­la­te­ma­kers. Oprich­ter en eige­naar Rod­ney: “Bij alles wat we doen en maken zijn duur­zaam­heid en smaak onze ver­trek­pun­ten. Zo heeft onze cho­co­la­de­fa­briek een dak dat hele­maal uit zon­ne­pa­ne­len bestaat, we pro­du­ce­ren daar­door al bij­na hele­maal CO2-neu­traal. Toen we 10 jaar gele­den hoor­den van de Tres Hom­bres, heb­ben we met­een samen­wer­king gezocht. Dat schip is ver­noemd naar drie vrien­den die droom­den van duur­zaam vracht­ver­voer over zee. Ze heb­ben een 32 meter lan­ge bri­gan­tijn uit 1943 prach­tig geres­tau­reerd. Met zelf opge­lei­de men­sen zei­len ze elk jaar van Euro­pa naar de Cara­ï­ben. Ze los­sen de cacao aan onze eigen kade, pal naast de fabriek, ener­gie­zui­ni­ger kan niet.” In het najaar zal het schip weer koers zet­ten naar de Caraïben.

Tres Hom­bres

De 32 meter lan­ge bri­gan­tijn ‘Tres Hom­bres’ is sinds decem­ber 2009 in de vaart. Zij onder­houdt een duur­za­me vracht­dienst tus­sen Euro­pa, de Atlan­ti­sche eilan­den, het Cari­bisch gebied en Ame­ri­ka. Naast een vracht­ca­pa­ci­teit van 40 ton, heeft ze accom­mo­da­tie voor 7 crew en 8 leer­lin­gen / trainees.

Per­fec­te smaak

Bij Cho­co­la­te­ma­kers draait alles om het cre­ë­ren van de per­fec­te smaak. De unie­ke smaak is een uit­komst van alle duur­za­me keu­zes die zij maken bin­nen de keten. Alle pro­duc­ten zijn bio­lo­gisch, plas­tic vrij en gepro­du­ceerd op zon­­ne-ener­­gie in hun eigen fabriek in de cacao­ha­ven van Amsterdam.