Turbulent jaar voor Amsterdamse haven maar stijging gronduitgifte en overslag

De over­slag in de Amster­dam­se haven steeg in 2022 naar 78,6 mil­joen ton. Het ver­slag van Port of Amster­dam meldt ver­der een omzet van €181,5 mil­joen en een daling van het resul­taat naar € 44,1 mil­joen door infla­tie en een­ma­li­ge kos­ten voor Zee­sluis IJmui­den. 2022 stond in het teken van her­stel van de coron­a­pan­de­mie, de oor­log in Oek­ra­ï­ne en de mon­di­a­le ener­gie­cri­sis die hier­op volgde.

De tota­le over­slag in Amster­dam was in 2022 hoger dan ver­wacht en bedroeg 78,6 mil­joen ton tegen 71,3 mil­joen ton in 2021. De oor­log in Oek­ra­ï­ne brak uit in febru­a­ri 2022 en dat zorg­de voor geo­po­li­tie­ke span­nin­gen. Er ont­stond een nieu­we ener­gie­cri­sis die invloed had op de op- en over­slag van energieproducten.

De over­slag in olie­pro­duc­ten daal­de met 3 pro­cent tot 34,5 mil­joen ton. De kolen­over­slag steeg met 37 pro­cent naar 14,2 mil­joen ton in 2022. De over­slag in agri­bulk steeg met 3 pro­cent naar 6,8 mil­joen ton. We namen 62,1 hec­ta­re aan ter­rei­nen terug en gaven 46,7 hec­ta­re uit aan nieu­we klan­ten. Onze ter­rein­voor­raad nam hier­door toe met 15 hec­ta­re. Die ruim­te kun­nen we weer inzet­ten voor de ener­gie­tran­si­tie en cir­cu­lai­re activiteiten.

Hoge­re omzet, lager resul­taat De omzet steeg in 2022 met 10 pro­cent naar €181,5 mil­joen, ten opzich­te van het jaar 2021 waar­in de omzet €163,1 bedroeg. De groot­ste stij­ging is zicht­baar in de zee­ha­ven­gel­den, die met €7,4 mil­joen toe­na­men tot €60,4 mil­joen als gevolg van een stij­ging in de over­slag in met name ener­gie­pro­duc­ten. De bin­nen­ha­ven­gel­den ste­gen naar 7,7 mil­joen in 2022 tegen 7,1 mil­joen het jaar daar­voor. Ook de con­trac­t­in­kom­sten lie­ten een stij­ging zien van €103,6 in 2022 tegen €97 mil­joen in 2021. Ondanks dat de inkom­sten uit zee­ha­ven­gel­den en de con­trac­t­op­breng­sten in 2022 geste­gen zijn, valt het net­to­re­sul­taat lager uit dan in 2021. Dit bedroeg €44,1 mil­joen in 2022 ten opzich­te van €52,9 het jaar ervoor door met name een­ma­li­ge kos­ten voor de zeesluis.

Toe­komst­be­sten­dig
Koen Over­toom, CEO Port of Amster­dam: “We kij­ken terug op het jaar waar­in de Zee­sluis IJmui­den werd geo­pend, die onze posi­tie als duur­za­me ener­gie­ha­ven van de toe­komst ste­vig borgt. Toe­komst­be­sten­dig­heid is ook het doel voor het star­ten van het Futu­re Proof Goveran­ce pro­gram­ma waar de Young Board, een orgaan bestaan­de uit jon­ge collega’s, deel van uit­maakt. Met dit pro­gram­ma betrek­ken we de jon­ge gene­ra­tie bin­nen de orga­ni­sa­tie in bestuur­lij­ke en besluit­vor­mings­pro­ces­sen. We zien dan ook dis­cre­pan­ties tus­sen de kor­te en lan­ge ter­mijn die voor dilemma’s zor­gen. Zo wer­ken we sinds 2017 aan een ein­de van kolen­im­port, ‑opslag en ‑door­voer in de Amster­dam­se haven. In 2022 had­den we ech­ter te maken met een stij­ging van de kolen­over­slag. Die stij­ging was het gevolg van de extreem hoge gas­prijs en de ver­min­der­de gas­im­port van­uit Rus­land in de Euro­pe­se Unie. Aan de ande­re kant zet­ten we ook in 2023 stap­pen om in 2030 vol­le­dig te kun­nen stop­pen met kolen. Zo heb­ben we het con­tract van een van de drie kolen­ter­mi­nals niet ver­lengd en heb­ben we per 1 janu­a­ri 2023 12 hec­ta­re grond terug­ge­no­men die we gaan inzet­ten voor niet-fos­­sie­le acti­vi­tei­ten’’. 2023 In 2023 wer­ken we ver­der aan de uit­voe­ring van de stra­te­gie 2021 – 2025. De ont­wik­ke­ling naar een duur­za­me haven staat cen­traal. We wer­ken aan belang­rij­ke inves­te­rin­gen die hier­aan bij­dra­gen, zoals de ont­wik­ke­ling van de wal­stroom bij Crui­se Port Amster­dam en de ver­duur­za­ming van onze vloot. Onder meer door het door water­stof aan­ge­dre­ven vlag­gen­schip Neo Orbis in gebruik te nemen. Ook inves­te­ren we in de bereik­baar­heid van de haven door de vaar­we­gen en de haven­bek­kens te ver­die­pen. Dit zal deels op de exploi­ta­tie­kos­ten voor 2023 druk­ken. Voor de over­slag­cij­fers en bij­be­ho­ren­de omzet voor­zien we voor 2023 geen ingrij­pen­de wijzigingen.