VCK’s Ron Lahman ontvangt Amsterdamse Havenpenning

Amports kende dit jaar VCK-directeur Ron Lahman de Amsterdamse havenpenning toe. Dat gebeurde traditioneel tijdens het Havengildediner in Hotel Okura en het kleinood werd hem daar ten overstaan van 500 gasten opgespeld door havenwethouder Hester van Buren (PvdA).

ron lahman maakt een buiging terwijl hij de havenpenning in ontvangst heeft genomen. in de linkerhoek staat wethouder hester van buren te klappen

Ron Lah­man (62) kreeg de erken­ning voor zijn inzet gedu­ren­de 25 jaar voor de Amster­dam­se haven. Inspan­nin­gen die hij bij voor­keur ver­richt op de ach­ter­grond. Als top­man bij VCK, maar ook als voor­zit­ter van de SIVN, een fonds dat bedra­gen schenkt aan ini­ti­a­tie­ven en orga­ni­sa­ties die een waar­de­vol­le bij­dra­ge leve­ren aan de pro­mo­tie van en belang­be­har­ti­ging voor de haven.

Recht­vaar­dig. Moe­dig en leider
In lijn met de ini­ti­a­len van Ron Mar­cel Lah­man noemt Amports de win­naar van dit jaar ‘Recht­vaar­dig. Moe­dig en lei­der’. Wat hem echt bij­zon­der maakt, aldus het jury­rap­port, is zijn indruk­wek­ken­de lijst van pres­ta­ties en zijn inte­gri­teit, ana­ly­tisch ver­mo­gen en ver­mo­gen om met humor en recht­vaar­dig­heid te lei­den. Moe­di­ge beslis­sin­gen nemen en ande­ren inspi­re­ren om het­zelf­de te doen.

Niet uit­hol­len
Lah­man, gebo­ren op de Haar­lem­mer­dijk in Amster­dam, greep het dank­woord aan om het gezel­schap in Hotel Okura te waar­schu­wen voor ver­de­re uit­hol­ling van de zee­ha­ven­func­ties in het Noord­zee­ka­naal­ge­bied. Onder meer als gevolg van de Amster­dam­se woning­bouw­plan­nen en de afbouw van de kolen­over­slag. ‘Min­der ton­na­ge staat niet gelijk aan min­der ruim­te’, aldus de VCK-directeur.