Het programma Werken in de Haven gaat met volle kracht vooruit

Opendagen, gastlessen, stages en havenrondvaarten. Na de officiële aftrap van het stimuleringsprogramma Werken in de Haven afgelopen december is het volle kracht vooruit. Door verschillende activiteiten worden scholieren en studenten op een leuke wijze geïnformeerd over havenjobs en stageplekken. Zo ook afgelopen week, toen het Montessori Lyceum Oostpoort met zo’n 200 leerlingen de Amsterdamse haven bezocht.

gele werkhelm met tekst: werken in de haven ligt in de voorgrond. op de achtergrond is een witte boot te zien

Wat is het oud­ste haven­be­roep? Hoe­veel ver­dien je als mon­teur of car­ga­door in de Amster­dam­se haven? Wel­ke oplei­din­gen kun je vol­gen als je in de haven aan de slag wilt gaan? Vra­gen die tij­dens de Wer­ken in Edu­ca­tie­ve Rond­vaart aan bod kwa­men. Twee uur lang gin­gen de leer­lin­gen aan boord van de River Dream aan de slag met de chal­len­ge over haven­be­roe­pen. Ze deden een inter­ac­tie­ve haven­quiz en er kwam een gast­spre­ker aan boord. Uiter­aard had­den de leer­lin­gen front row seats voor het schouw­spel dat zich in de Amster­dam­se haven voor­deed. Van dicht­bij erva­ren hoe een sle­per een olie­tan­ker op sjouw neemt of hoe een cacao­schip wordt gelost: dat maak je niet mee in de schoolbanken.

Een kwes­tie van zaad­jes planten
Het Mon­tes­so­ri Lyce­um Oost­poort had zoals veel ande­re mid­del­ba­re scho­len een loop­baan ori­ën­ta­tie (LOB) pro­ject­week. De hele week stond in het teken van sta­ges en beroe­pen. De school ging naast een bezoek aan de haven ook langs bij Tech­cam­pus Amster­dam – tevens part­ner van het pro­gram­ma Wer­ken in de Haven. Daar kon­den de leer­lin­gen hun tech­ni­sche skills op de proef stel­len. Een LOB erva­ring is een belang­rijk onder­deel voor scho­len in zowel het basis- als het voort­ge­zet onder­wijs. Jon­ge­ren leren op een jon­ge leef­tijd diver­se bran­ches, bedrij­ven en oplei­din­gen ken­nen. Han­dig voor de late­re stu­die­keu­ze of ver­de­re ont­wik­ke­ling van vaardigheden.

Steeds meer bedrij­ven sprin­gen ook in op de pro­ject­we­ken. Zij geven zelf gast­les­sen of een rond­lei­ding bij het bedrijf. Niet zozeer omdat zij groep 8’ers of brug­pie­pers wil­len wer­ven voor een baan, maar omdat bedrij­ven het belang­rijk vin­den om te inves­te­ren in nieuw talent en om hun ken­nis over te dra­gen. En moch­ten deze jon­ge­ren dan over een klei­ne 6/7 jaar dan toch bij het bedrijf terecht­ko­men, dan is dat natuur­lijk mooi mee­ge­no­men. Het is een kwes­tie van zaad­jes planten.

witte boot, river dream, vanaf de kade. voorkant te zien

Zee­ha­ven­da­gen Amsterdam
Eind juni vindt de der­de edi­tie van Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam plaats. Ook dan ver­wel­komt de orga­ni­sa­tie jon­ge­ren uit het basis- en voort­ge­zet onder­wijs, MBO en HBO voor het edu­ca­tie­pro­gram­ma dat is ont­wik­keld door het pro­gram­ma Wer­ken in de Haven. Ook wordt er voor de werk- en sta­ge­zoe­ken­den een banen­markt geor­ga­ni­seerd. De leer­lin­gen van het Mon­tes­so­ri Lyce­um Oost­poort zijn in ieder geval weer uit­ge­no­digd. Want ook voor goe­de pro­mo­tie en match geldt de kracht van herhaling.

Het sti­mu­le­rings­pro­gram­ma Wer­ken in de Haven is een samen­wer­king van ORAM, Amports, Port of Amster­dam, het haven­be­drijfs­le­ven en de Gemeen­te Amster­dam. Geza­men­lijk zet­ten zij zich in voor de pro­mo­tie van haven­be­roe­pen en het ver­be­te­ren van de match tus­sen werk­zoe­ken­de en werkgever.