Zeehavendagen Amsterdam komt terug van 22 t/m 25 juni

Zeehavendagen Amsterdam krijgt een vervolg van 22 t/m 25 juni. De eerste (pilot-)editie van het evenement was een succes. Meer dan 6.000 bezoekers namen een kijkje achter de schermen bij het haven- en havengerelateerde bedrijfsleven in het Noordzeekanaalgebied en maakten gebruik van de diverse rondvaarten uit het programma. Het publiek, dat ook uit scholen en werkzoekenden bestond, waardeerde Zeehavendagen met een 8.

De twee­de edi­tie biedt meer rond­lei­din­gen bij bedrij­ven in de havens van Amster­dam, Zaan­stad, IJmui­den en Bever­wijk. Ook zijn er meer tours op het water en naar ver­wach­ting komt er een fre­gat van de Konink­lij­ke Mari­ne naar Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam. Het kade­pro­gram­ma con­cen­treert zich in 2023 gro­ten­deels op het IJ, Het Scheep­vaart­mu­se­um en de kop van West­ha­ven waar het publiek kan ken­nis­ma­ken en kan mee­va­ren met de nau­ti­sche dienst­ver­le­ning, dou­a­ne, water­po­li­tie, mare­chaus­see en patrouil­le­vaar­tui­gen van Port of Amsterdam.

De Terminal

Omdat Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam zich bij uit­stek leent om het onder­wijs en de arbeids­markt te ver­bin­den aan de vele vaca­tu­res in de haven, ligt in 2023 sterk de focus op het aan­trek­ken van werk­zoe­ken­den en leer­lin­gen uit het basis‑, voort­ge­zet en mid­del­baar en hoger beroeps­on­der­wijs. Voor deze doel­groep en het alge­me­ne publiek cre­ëert Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam een cen­traal (over­dekt) ont­moe­tings­punt met het haven­be­drijfs­le­ven, geti­teld De Ter­mi­nal. Deze ‘open­lucht banen­markt’ komt naast het kade­pro­gram­ma van de Westhaven.

Koninklijke Marine

Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam vormt dit jaar ook het decor voor de Konink­lij­ke Mari­ne. Zij luis­te­ren het eve­ne­ment op met een fre­gat dat zal afme­ren aan de kade bij de Pas­sen­gers Ter­mi­nal Amster­dam. Op die loca­tie is het vaar­tuig het week­end open voor het publiek.

Havenfestival IJmuiden

Even­als bij de eer­ste edi­tie valt Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam in het week­end samen met het Haven­fes­ti­val IJmui­den. Dit houdt onder meer in dat het pro­gram­ma in IJmui­den zicht­baar en boek­baar zal zijn op de web­si­te van Zee­ha­ven­da­gen. Ook zal Zee­ha­ven­da­gen aan­we­zig zijn op de kade van het Haven­fes­ti­val om het eve­ne­ment te pro­mo­ten en tic­kets aan te prij­zen van attrac­ties uit het pro­gram­ma in IJmui­den en Bever­wijk, waar­on­der rond­lei­din­gen bij Tata Steel.

Zaanstad

De orga­ni­sa­tie van Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam is in gesprek met Zaan­dam Maak­stad over de deel­na­me van enke­le indu­strie­be­drij­ven uit de cacao-sec­­tor. Ook dit jaar zijn er weer rond­lei­din­gen op de caca­o­ter­mi­nals van Vol­lers, CTVre­den en GEM Bak­ker. Het stre­ven is daar­naast ook een caca­o­tour op de rivier De Zaan te rea­li­se­ren, die ook over water bereik­baar is via een pen­del­dienst van de West­ha­ven naar Zaan­dam en terug.