Zeehavendagen Amsterdam komt terug van 22 t/m 25 juni

‘Zeehavendagen hoort gewoon bij Amsterdam’ en ‘uniek dat je overal mag komen waar je anders langsfietst’. Met een 8 als waarderingscijfer van de bezoekers in 2022* en meer deelnemende havenbedrijven in 2023 dan vorig jaar, groen licht voor de tweede editie van Zeehavendagen Amsterdam. Het evenement wordt dit jaar gehouden van 22 t/m 25 juni en telt van Amsterdam en Zaandam tot aan IJmuiden en Beverwijk meer dan 55 ‘attracties’.

Pri­meurs in 2023: de komst van de Zr.Ms.De Ruy­ter van de Konink­lij­ke Mari­ne, een open­lucht banen­markt voor scho­lie­ren, stu­den­ten en werk­zoe­ken­den in het hart van Amster­­dam-Wes­t­poort en rond­lei­din­gen op en tours met vaar­tui­gen van onder meer de Dou­a­ne, Port of Amster­dam en nau­ti­sche dienst­ver­le­ners. Het eve­ne­ment valt net als in 2022 in het week­end samen met het Haven­fes­ti­val IJmui­den. Daar van­daan orga­ni­seert Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam rond­lei­din­gen naar onder meer Zee­sluis IJmui­den, Tata Steel en het Infor­ma­tie­cen­trum Net op Zee van Ten­net. In de loop van het voor­jaar maakt de orga­ni­sa­tie meer bekend over de inhoud van het programma.

Meer bezoe­kers
De eer­ste edi­tie van Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam trok meer dan 6.000 bezoe­kers naar de havens van Amster­dam, Zaan­stad, IJmui­den en Bever­wijk. Zij namen een kijk­je ach­ter de scher­men bij 50 haven- en haven­ge­re­la­teer­de bedrij­ven. Dit is inclu­sief het aan­bod (gra­tis) vaar­toch­ten en ande­re acti­vi­tei­ten in de haven, work­shops en acti­vi­tei­ten die de his­to­rie van de haven ver­tel­len. Door de toe­na­me van het aan­tal vaar­toch­ten, de komst van de Zr. Ms. De Ruy­ter die op 24 en 25 juni open is voor publiek, de groei van het aan­tal rond­lei­din­gen en de open lucht banen­markt, ver­wacht de orga­ni­sa­tie dit jaar meer dan 10.000 bezoekers.

Onder­wijs en arbeidsmarkt
Omdat Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam zich bij uit­stek leent om de onder­wijs- en arbeids­markt te ver­bin­den aan de vele vaca­tu­res in de haven, ligt in 2023 de focus op het aan­trek­ken van werk­zoe­ken­den en leer­lin­gen uit het basis‑, voort­­ge­­zet- en mid­­del­­baar- en hoger beroeps­on­der­wijs. Voor deze doel­groep en het alge­me­ne publiek cre­ëert Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam een cen­traal (over­dekt) ont­moe­tings­punt met het haven­be­drijfs­le­ven, geti­teld De Ter­mi­nal. Deze ‘open­lucht banen­markt’ komt naast het kade­pro­gram­ma aan de kop van de West­ha­ven, waar gedu­ren­de vier dagen vaar­toch­ten wor­den aan­ge­bo­den en voor­lich­ting wordt gegeven.

Deel­ne­mers
Inmid­dels heb­ben de mees­te deel­ne­mers aan Zee­ha­ven­da­gen 2022 toe­ge­zegd deel te nemen aan de twee­de edi­tie van het eve­ne­ment. Onder hen onder meer Damen Shi­pre­pair en Damen Oran­je­werf, Con­tai­ner­ter­mi­nal TMA Logis­tics, C.J. Hen­driks, cacao­veem C.Steinweg-Handelsveem, VCK Logis­tics, Euro­tank Amster­dam, Cho­co­la­te­ma­kers, de Dou­a­ne, Tata Steel, Rede­rij Splie­thoff, Het Scheep­vaart­mu­se­um, HES Bulk Ter­mi­nal, De Kope­ren Ploeg, het Nau­tisch Coör­di­na­tie Cen­trum van Port of Amster­dam, de Konink­lij­ke Mari­ne, Stich­ting Pro­mo­tie Mari­tie­me Tra­di­ties, het Zee­mans­huis, Amster­dam Logis­tic Hub, For­k­lift­cen­ter, Svit­zer, EVOS, de Zaan­se caca­o­ve­men Vol­lers en CTVre­de, Tata Steel, Loods­we­zen, Plas­tic Recy­cling Amster­dam, Pei­ne­mann en het Afval Ener­gie Bedrijf (AEB). De gemeen­te Amster­dam par­ti­ci­peert aan de hand van het werk­ge­le­gen­heids­pro­gram­ma West­poort Werkt en is betrok­ken via het Werk­ge­vers­ser­vi­ce­punt in de haven.

 *) Bron: Bezoe­kers­en­quê­te Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam 2022.