Zr.Ms. De Ruyter grote blikvanger

De twee­de edi­tie van Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam (22–25 juni) wordt opge­luis­terd met de komst van de Zr.Ms. De Ruy­ter. Het lucht­­ver­­de­­di­­gings- en com­man­d­of­re­gat (LCF) arri­veert vrij­dag­avond in IJmui­den en stoomt zater­dag­och­tend op naar de Pas­sen­ger Ter­mi­nal Amster­dam om daar tot en met zon­dag ein­de dag open schip te hou­den voor alge­meen publiek.

Wie in het week­end een bezoek brengt aan De Ruy­ter krijgt een uniek kijk­je op één van de vier lucht­­ver­­de­­di­­gings- en com­man­d­of­re­gat­ten uit De Zeven Pro­vin­ci­ën­klas­se van de Konink­lij­ke Mari­ne. Deze sche­pen kun­nen een com­pleet vloot­ver­band bescher­men tegen vij­an­de­lij­ke drei­gin­gen van­af zee en uit de lucht (vlieg­tui­gen én raket­ten). Daar­naast zijn de sche­pen uit­ge­rust om de uit­zend­ba­re en ope­ra­ti­o­ne­le staf van de Konink­lij­ke Mari­ne, de Nether­lands Mari­ti­me For­ce (NLMARFOR) van hier groot­scha­li­ge (mari­tie­me) ope­ra­ties te laten aan­stu­ren. Tij­dens de tour op het fre­gat kun­nen aan de op het vaar­tuig aan­we­zi­ge staf en beman­ning vra­gen wor­den gesteld.

Vaar mee!

Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam escor­teert De Ruy­ter van IJmui­den naar Amster­dam en biedt de lief­heb­ber de gele­gen­heid dit ook mee te maken van­af één van sche­pen die mee­va­ren nadat het fre­gat de zee­sluis is gepas­seerd. Op dit moment zijn er drie sche­pen betrok­ken bij deze intocht. Dat is de prach­ti­ge klas­sie­ke zee­sle­per­boot de Hol­land (1951), de ondiep­wa­ter­mij­nen­ve­ger Hr.Ms. Mahu (1961) en het duik­schip De Nau­ti­lus (1964). Deze sche­pen ver­trek­ken alle­maal rond 7.30 uur uit Amster­dam nabij sta­ti­on CS Amsterdam.

Spe­ci­fi­ca­ties

De Zij­ner Majes­teits De Ruy­ter werd door de Konink­lij­ke Mari­ne in dienst gesteld in 2004. Het fre­gat is 144 meter lang, 17 meter breed en heeft een diep­gang van 7 meter. De top­snel­heid van De Ruy­ter is 30 kno­pen. Voor­ge­stuwd door twee Wärt­silä 16 V26 die­sel­mo­to­ren (13.600 pk totaal) en twee Rolls Roy­ce Spey SM 1A gas­tur­bi­nes (52.300 pk totaal). In totaal biedt het vaar­tuig plaats aan 174 bemanningsleden.

Rond­lei­ding boe­ken of meevaren

Wie wil mee­va­ren op één van sche­pen die De Ruy­ter gaan escor­te­ren bij bin­nen­komst, kan dat hier aan ons laten weten. Op kor­te ter­mijn volgt de orga­ni­sa­tie van Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam dan met meer infor­ma­tie. De tours op het schip dat ligt afge­meerd bij de Pas­sen­ger Ter­mi­nal Amster­dam zijn gratis.