Algemene Voorwaarden

Arti­kel 1 Toepasselijkheid

Indien u akkoord gaat met onze alge­me­ne voor­waar­den, gaat u auto­ma­tisch ook akkoord met onze pri­va­cy voor­waar­den. Bekijk de voor­waar­den hier.

1.1 Deze alge­me­ne tic­ket voor­waar­den zijn van toe­pas­sing op iede­re over­een­komst in het kader van het bezoek aan het eve­ne­ment en de aan­schaf van alle toe­gang­stic­kets daar­voor tus­sen de bezoe­ker van het eve­ne­ment en de orga­ni­sa­tie, onge­acht hoe die tot stand komt. Door de aan­schaf en/of gebruik van een tic­ket en/of betre­ding van de loca­tie van het eve­ne­ment (even­als ruim­ten, ter­rei­nen erom­heen of die deel uit­ma­ken van het com­plex, ver­der geza­men­lijk te noe­men: de ‘eve­ne­ment­lo­ca­tie’), gaat de bezoe­ker akkoord met de inhoud van deze alge­me­ne voorwaarden.

1.2 Onder eve­ne­ment wordt ver­staan (muziek)- uit­voe­rin­gen en / of ande­re mani­fes­ta­ties in de breed­ste zin des woords.

1.3 Het eve­ne­ment of de eve­ne­ment­lo­ca­tie kan eigen alge­me­ne voor­waar­den of huis­re­gels han­te­ren, die naast deze alge­me­ne voor­waar­den gel­den en op de website(s) van de orga­ni­sa­tie en/of op de eve­ne­ment­lo­ca­tie te vin­den zijn. De bezoe­ker ver­klaart zich door het kopen van het tic­ket op voor­hand ook met die huis­re­gels en alge­me­ne voor­waar­den akkoord.

1.4 De orga­ni­sa­tie kan deze alge­me­ne voor­waar­den te allen tij­de geheel of gedeel­te­lijk wij­zi­gen. Bezoe­kers wor­den tij­dig van de wij­zi­gin­gen op de hoog­te gebracht door­dat de orga­ni­sa­tie dit op de betref­fen­de website(s) van de orga­ni­sa­tie zal mel­den. Als de bezoe­ker de orga­ni­sa­tie niet bin­nen 10 (tien) werk­da­gen schrif­te­lijk laat weten zich op grond van de rede­lijk­heid en bil­lijk­heid niet in de wij­zi­gin­gen te kun­nen vin­den, wordt de bezoe­ker geacht akkoord te zijn met de wijzigingen.

1.5 De nie­tig­heid van eni­ge bepa­ling van deze alge­me­ne voor­waar­den tast de gel­dig­heid van de ove­ri­ge bepa­lin­gen niet aan.

1.6 De toe­pas­se­lijk­heid van alge­me­ne voor­waar­den van de bezoe­ker wijst de orga­ni­sa­tie uit­druk­ke­lijk van de hand.

Arti­kel 2 Aan­schaf tickets

2.1 De over­een­komst tus­sen de orga­ni­sa­tie en bezoe­ker voor de aan­schaf van tic­kets komt tot stand nadat een bestel­ling voor één of meer tic­kets is geplaatst bij (een door) de orga­ni­sa­tie (inge­scha­keld (voor)verkoopadres).

2.2 Een geplaatste bestel­ling is onher­roe­pe­lijk en de bezoe­ker kan de over­een­komst na dat moment niet wij­zi­gen. De orga­ni­sa­tie behoudt zich te allen tij­de het recht voor om bestel­lin­gen te wei­ge­ren, danwel daar­aan aan­vul­len­de voor­waar­den te stellen.

2.3 Infor­ma­tie, zoals mede­de­lin­gen en prijs­op­ga­ven, met betrek­king tot het eve­ne­ment en/of tic­kets wordt zo nauw­keu­rig moge­lijk (weer)gegeven of ver­strekt. Door bij­ko­men­de kos­ten van bij­voor­beeld reser­ve­ring, beta­ling en/of bezor­ging kun­nen prij­zen voor tic­kets hoger lig­gen dan de door de orga­ni­sa­tie op de tic­kets geprin­te prij­zen. De orga­ni­sa­tie aan­vaardt geen aan­spra­ke­lijk­heid voor even­tu­e­le onjuist­he­den of onvol­le­dig­he­den in de hier­voor bedoel­de ver­strek­te informatie.

2.4 De orga­ni­sa­tie behoudt zich het recht voor om een maxi­mum te stel­len aan het aan­tal te bestel­len tic­kets. De bezoe­ker is ver­plicht om zich aan het door de orga­ni­sa­tor gestel­de maxi­mum te houden.

2.5 Tic­kets kun­nen niet wor­den gere­tour­neerd. Het bepaal­de in arti­kel 6:230p sub e BW is van toe­pas­sing op tickets.

Arti­kel 3 Tic­kets en toegang

3.1 De bezoe­ker dient bij het betre­den van de eve­ne­ment­lo­ca­tie te beschik­ken over een gel­dig tic­ket en over een gel­dig legitimatiebewijs.

3.2 Een tic­ket wordt een­ma­lig aan de bezoe­ker ver­strekt en ver­schaft slechts de hou­der van het tic­ket (een­ma­lig) toe­gang tot het eve­ne­ment en de evenementlocatie.

3.3 Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam is de eni­ge tic­ke­ting­pro­vi­der van dit event. Tic­kets zijn enkel ver­krijg­baar op de website(s) van de orga­ni­sa­tie met uit­zon­de­ring van de vaar­toch­ten bij Amster­dam Boat Cruises.

3.4 De tic­kets wor­den voor de aan­vang van het eve­ne­ment aan de bezoe­ker ver­stuurd, mits de koop­prijs voor de tic­kets is vol­daan. Na ont­vangst van de bestel­de tic­kets die­nen deze door de bezoe­ker te wor­den gecon­tro­leerd op juist­heid. Indien de aan­ge­schaf­te tic­kets door de betref­fen­de bezoe­ker niet tij­dig zijn ont­van­gen, of indien er gebre­ken of fou­ten in de tic­kets wor­den gecon­sta­teerd, dan dient de bezoe­ker schrif­te­lijk (per brief of e‑mail) con­tact op te nemen met de orga­ni­sa­tie. Indien een tic­ket bestaat uit een door of van­we­ge de orga­ni­sa­tie ver­strek­te bar­co­de, die via elek­tro­ni­sche com­mu­ni­ca­tie (bij­voor­beeld e‑mail) aan de bezoe­ker wordt ver­strekt, dient de bezoe­ker ervoor te zor­gen dat dit tic­ket daad­wer­ke­lijk en op een vei­li­ge wij­ze via elek­tro­ni­sche com­mu­ni­ca­tie kan wor­den ver­strekt. De orga­ni­sa­tie garan­deert noch de ver­trou­we­lijk­heid noch de ont­vangst van het ticket.

3.5 De tic­kets zijn en blij­ven eigen­dom van de orga­ni­sa­tie. Van­af het moment dat het tic­ket aan de bezoe­ker ter beschik­king is gesteld, rust op de bezoe­ker het risi­co van ver­lies, dief­stal, bescha­di­ging of mis­bruik daar­van. De orga­ni­sa­tie aan­vaardt geen enke­le aan­spra­ke­lijk­heid voor ver­lies of bescha­di­ging van tic­kets door wel­ke oor­zaak dan ook. In het geval de orga­ni­sa­tie door de bezoe­ker om ver­van­gen­de tic­kets wordt ver­zocht, is de orga­ni­sa­tie gerech­tigd dat te wei­ge­ren of daar kos­ten voor in reke­ning te brengen.

3.6 Het is de bezoe­ker niet toe­ge­staan om de tic­kets voor com­mer­ci­ë­le doel­ein­den (weder) te ver­ko­pen of te ver­strek­ken aan der­den of in com­mer­ci­ë­le uitin­gen te ver­wij­zen naar de tickets.

3.7 Indien de bezoe­ker zijn tic­ket om niet en niet voor com­mer­ci­ë­le doel­ein­den aan der­den ter beschik­king stelt, is de bezoe­ker in dat geval gehou­den om al diens ver­plich­tin­gen uit de over­een­komst met de orga­ni­sa­tie of deze alge­me­ne voor­waar­den onver­min­derd op leg­gen aan die der­den. De bezoe­ker staat er voor in dat voor­noem­de der­den alle die ver­plich­tin­gen (zul­len) nakomen.

3.8 De orga­ni­sa­tie kan beslui­ten om de tic­kets op naam (geper­so­na­li­seerd) te ver­ko­pen. De orga­ni­sa­tie is gerech­tigd (maar niet ver­plicht) om de iden­ti­teit van de hou­der van het tic­ket te con­tro­le­ren om vast te stel­len of deze over­een­komt met de naam op de tic­ket, en voor zover deze niet over­een­komt, om de hou­der de toe­gang tot het eve­ne­ment te weigeren.

Arti­kel 4 Aansprakelijkheid
4.1 Bezoe­kers betre­den de eve­ne­ment­lo­ca­tie en wonen het eve­ne­ment bij op eigen risi­co. De orga­ni­sa­tie is niet aan­spra­ke­lijk voor ver­lies, dief­stal of scha­de aan bezit­tin­gen van bezoekers.

4.2 De orga­ni­sa­tie is niet ver­ant­woor­de­lijk of aan­spra­ke­lijk voor eni­ge scha­de als gevolg van de annu­le­ring, wij­zi­gin­gen of afwij­kin­gen in (de inhoud van) het pro­gram­ma van het eve­ne­ment, noch voor eni­ger­lei ande­re scha­de, uit wel­ke hoof­de dan ook, wel­ke direct of indi­rect het gevolg is van han­de­len of nala­ten van de orga­ni­sa­tie en/of de eve­ne­ment­lo­ca­tie, van per­so­nen in (één van) hun dienst, of van ande­re per­so­nen die door of van­we­ge (één van) hun te werk zijn gesteld, of van der­den, tij­dens het eve­ne­ment of in ver­band met het ver­blijf op de eve­ne­ment­lo­ca­tie, ten­zij de scha­de het gevolg is van opzet of gro­ve schuld van de organisatie.

4.3 Indien en voor zover de orga­ni­sa­tie ondanks het voor­gaan­de jegens de bezoe­ker op wel­ke grond ook aan­spra­ke­lijk mocht zijn voor eni­ge door de bezoe­ker gele­den scha­de, dan is deze aan­spra­ke­lijk­heid te allen tij­de beperkt tot direc­te – en dus geen indi­rec­te of imma­te­ri­ë­le – scha­de tot het bedrag, dat inge­vol­ge de wet­te­lij­ke aan­spra­ke­lijk­heids­ver­ze­ke­ring van de orga­ni­sa­tie zal wor­den uit­ge­keerd, en slechts indien zij hier­toe wet­te­lijk gehou­den is. De orga­ni­sa­tie is in een der­ge­lijk geval tevens slechts aan­spra­ke­lijk, indien de bezoe­ker de orga­ni­sa­tie onver­wijld schrif­te­lijk op de hoog­te brengt van de tekort­ko­ming, waar­bij tevens een rede­lij­ke ter­mijn wordt gesteld om als­nog aan de ver­plich­ting te vol­doen en indien de orga­ni­sa­tie ook na die inge­bre­ke­stel­ling blijft tekort­schie­ten in de nako­ming van die verplichting.

4.4 De bezoe­ker is er mee bekend dat er tij­dens het eve­ne­ment har­de muziek ten geho­re wordt gebracht. De orga­ni­sa­tie advi­seert bezoe­kers om gehoor­be­scher­ming te dra­gen en om regel­ma­tig naar een omge­ving te gaan waar geen muziek ten geho­re wordt gebracht om het gehoor rust te gunnen.

4.5. Het betre­den van een excur­sie­lo­ca­tie is geheel op eigen risi­co. De orga­ni­sa­tie is niet aan­spra­ke­lijk voor onge­val­len en/of let­sel gedu­ren­de het bezoek aan een bedrijf of organisatie.

Arti­kel 5 Annu­le­ring of ver­plaat­sing evenement

5.1 De orga­ni­sa­tie kan het eve­ne­ment ver­schui­ven naar een ande­re datum of een ande­re loca­tie of zelfs annu­le­ren als spra­ke is van over­macht. ‘Over­macht’ dient in dat kader ruim opge­vat te wor­den en omvat onder meer ziek­te en/of afzeg­ging van de artiest(en), sta­kin­gen, brand, slech­te weers­om­stan­dig­he­den etc. 5.2 Bij annu­le­ring van het eve­ne­ment zal de orga­ni­sa­tie het entree­geld zoals ver­meld op het tic­ket aan de bezoe­kers res­ti­tu­e­ren. Res­ti­tu­tie zal uit­slui­tend plaats­vin­den op de door de orga­ni­sa­tie aan­ge­ge­ven wij­ze. Ser­vi­ce­kos­ten of ove­ri­ge (gevolg)schade, direct of indi­rect, wordt niet vergoed.

Arti­kel 6 Huisregels
6.1 Bezoe­kers die­nen zich te hou­den aan de huis­re­gels van de eve­ne­men­ten­lo­ca­tie en de voor­schrif­ten en aan­wij­zin­gen van de orga­ni­sa­tie en bevoeg­de instan­ties. Indien de orga­ni­sa­tie dit rede­lij­ker­wijs nodig acht ter hand­ha­ving van de rust en orde tij­dens het eve­ne­ment, in ieder geval als de open­ba­re orde of vei­lig­heid tij­dens het eve­ne­ment in gevaar komt, heeft zij het recht de bezoe­ker de (ver­de­re) toe­gang tot het eve­ne­ment te ont­zeg­gen en/of van de eve­ne­ment­lo­ca­tie te verwijderen.

6.2 Per­so­nen jon­ger dan 12 jaar krij­gen alleen toe­gang indien zij wor­den bege­leid door een per­soon van 18 jaar of ouder.

6.3 Om de orga­ni­sa­tie in staat te stel­len te vol­doen aan haar wet­te­lij­ke ver­plich­tin­gen die­nen bezoe­kers zich op ver­zoek te kun­nen identificeren.

6.4 Voorts zijn de vol­gen­de zaken niet toe­ge­staan op de eve­ne­men­ten­lo­ca­tie: etens­wa­ren, glas­werk, plas­tic fles­sen (0,5 liter fles­jes zon­der dop mogen wel), bidons, blik, camel­baks, huisdieren,(klap)stoelen, kruk­jes, opblaas­ba­re objec­ten, paraplu’s en para­sols, sel­fiesticks, drugs, vuur­werk, (vuur)wapens, gevaar­lij­ke voor­wer­pen en pro­fes­si­o­ne­le foto‑, film- en ande­re opna­me­ap­pa­ra­tuur. Of spra­ke is van pro­fes­si­o­ne­le appa­ra­tuur is uit­slui­tend ter beoor­de­ling van de orga­ni­sa­tie. De orga­ni­sa­tie zal niet toe­ge­sta­ne zaken bij de ingang in beslag (laten) nemen. Indien de orga­ni­sa­tie der­ge­lij­ke voor­wer­pen voor de duur van het eve­ne­ment in bewa­ring neemt, aan­vaardt zij geen enke­le aan­spra­ke­lijk­heid ter zake. Lega­le waar­de­vol­le zaken kun­nen later wor­den opge­haald. Ille­ga­le zaken zul­len aan de poli­tie wor­den overhandigd.

6.5 Roken is niet toe­ge­staan in ten­ten en (tij­de­lij­ke) gebou­wen, uit­ge­zon­derd even­tu­e­le daar­voor bestem­de roo­kruim­tes. Even­tu­e­le ten gevol­ge van de over­tre­ding door de bezoe­ker aan de orga­ni­sa­tie opge­leg­de boe­tes zul­len op de bezoe­ker wor­den verhaald.

6.6 Het is niet toe­ge­staan om tij­dens het eve­ne­ment (huis)dieren mee te nemen. Het is voorts niet toe­ge­staan om op de eve­ne­men­ten­lo­ca­tie, te crowdsur­fen, vuur(tjes) te maken en/of com­mer­ci­ë­le acti­vi­tei­ten te ver­rich­ten, en/of zich op eni­ge wij­ze aan­stoot­ge­vend, dis­cri­mi­ne­rend of bele­di­gen­de uit te laten of der­ge­lij­ke tekens te dra­gen of te ver­sprei­den. Het dra­gen van voet­bal­shirts, motor­club­kle­ding en ove­ri­ge kle­ding met groeps­ken­mer­ken­de tek­sten is niet toegestaan.

Arti­kel 7 Pri­va­cy en persoonsgegevens
7.1 Door het slui­ten van een over­een­komst met de orga­ni­sa­tie kun­nen (persoons)gegevens van de bezoe­ker wor­den ver­za­meld, vast­ge­legd en opge­sla­gen in een gege­vens­be­stand. Deze door de bezoe­ker ver­strek­te (persoons)gegevens wor­den door de orga­ni­sa­tie ver­werkt over­een­kom­stig haar pri­va­cy­be­leid dat op de website(s) van de orga­ni­sa­tie (friendly-fire.nl/privacy-statement/) te raad­ple­gen is. 7.2 De orga­ni­sa­tie gaat zorg­vul­dig met de ver­kre­gen (persoons)gegevens om en ver­werkt deze uit­slui­tend over­een­kom­stig de Wet Bescher­ming Per­soons­ge­ge­vens, en per 25 mei 2018 de Alge­me­ne Ver­or­de­ning Gegevensbescherming.

7.3 Bij het slui­ten van de over­een­komst met de orga­ni­sa­tie geeft de bezoe­ker uit­druk­ke­lijk toe­stem­ming voor het ver­wer­ken van (persoons)gegevens over­een­kom­stig het pri­va­cy­be­leid van de organisatie.

7.4 Moge­lijk zul­len beeld- en/of geluids­op­na­men wor­den gemaakt van het eve­ne­ment en de bezoe­kers en wor­den opna­men open­baar gemaakt of ver­veel­vou­digd, zon­der dat de orga­ni­sa­tie of der­den een ver­goe­ding aan de bezoe­ker ver­schul­digd is of zal zijn. Daar­naast kun­nen door Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam gese­lec­teer­de media­part­ners audio‑, en/of audio­vi­su­e­le opna­men maken ten behoe­ve van het eve­ne­ment en/of pro­mo­tie van het evenement.

7.5 Een even­tu­eel nabu­rig- en/of auteurs- en/of por­tret­recht draagt de bezoe­ker bij deze en zon­der eni­ge beper­king over aan de orga­ni­sa­tie. De over­dracht ziet toe op alle moge­lij­ke bestaan­de en toe­kom­sti­ge vor­men van exploi­ta­tie van voor­noem­de opna­men. Indien om eni­ge reden het hier bepaal­de niet tot gevolg heeft dat voor­noem­de rech­ten aan de orga­ni­sa­tie wor­den over­ge­dra­gen, zal de bezoe­ker onvoor­waar­de­lij­ke mede­wer­king ver­le­nen aan over­dracht door mid­del van het invul­len en onder­te­ke­nen van een daar­toe bestemd docu­ment. Voorts doet de bezoe­ker onher­roe­pe­lijk afstand van het recht zich te beroe­pen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

7.6 Ten behoe­ve van de vei­lig­heid van de Bezoe­ker en de bevei­li­ging van per­so­nen, gebou­wen en ter­rei­nen, vindt moge­lijk came­ra­toe­zicht plaats met zicht­ba­re beveiligingscamera’s. Bij cala­mi­tei­ten kun­nen deze opna­mes als onder­steu­nend mate­ri­aal afge­staan wor­den aan over­heids­in­stan­ties, waar­on­der mede begre­pen poli­tie en justitie.

Arti­kel 8 Slotbepalingen
8.1 Op deze alge­me­ne voor­waar­den is uit­slui­tend Neder­lands recht van toepassing.

8.2 Even­tu­e­le geschil­len, van wel­ke aard dan ook, die tus­sen een bezoe­ker en de orga­ni­sa­tie ont­staan naar aan­lei­ding van (gebruik of toe­pas­sing van) deze alge­me­ne voor­waar­den en/of hier­mee samen­han­gen­de over­een­kom­sten, wor­den uit­slui­tend aan de bevoeg­de rech­ter in Amster­dam voorgelegd.

Arti­kel 9 Annuleringen
Indien u niet aan­we­zig kan zijn op een door u geboekt eve­ne­ment, vra­gen wij u bin­nen 24 uur kos­te­loos te annu­le­ren mid­dels schrif­te­lijk of tele­fo­nisch con­tact. Bij een no-show zijn wij genood­zaakt om €2,- annu­le­rings­kos­ten in reke­ning te brengen. 

Amports / Zee­ha­ven­da­gen Amsterdam
Roel Mostert
020 – 627 37 06
amports@amports.nl

LET OP! Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam wordt geor­ga­ni­seerd door Amports. Amports is een stich­ting met een bestuur dat uit vier leden bestaat. De uit­voe­ring van werk­zaam­he­den heeft de stich­ting onder­ge­bracht bij Onder­ne­mers­ver­e­ni­ging Regio Amster­dam (ORAM), Ver­e­ni­ging voor scheep­vaart, indu­strie, han­del en zake­lij­ke dienst­ver­le­ning KVK: 34169371. Ga naar www.oram.nl voor meer infor­ma­tie over ORAM.