Educatie

Zeehavendagen Amsterdam geeft jongeren, leerlingen, scholieren en studenten die zich willen oriënteren op een studierichting, studiekeuze of op zoek zijn naar een stage of baan de kans om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de Haven als Werkgever. Speciaal voor Zeehavendagen is er een educatieprogramma voor verschillende niveaus ontwikkeld.

Programma 2023

Op don­der­dag 22 en vrij­dag 23 juni 2023 kun­nen scho­len en orga­ni­sa­ties deel­ne­men aan het edu­ca­tie­pro­gram­ma van Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam. Ga met je klas of groep op avon­tuur bij diver­se bedrij­ven, bezoek een schip of maak ken­nis met de haven van het ver­le­den in het diver­se havenmusea.

Nieuw dit jaar is ‘De Ter­mi­nal’ een expe­rien­ce spe­ci­aal voor scho­lie­ren, stu­den­ten én werk­zoe­ken­den. Een pop-up con­struc­tie in de haven waar bedrij­ven, maar ook oplei­din­gen laten zien wel­ke beroe­pen er in de haven te vin­den zijn. Ook wor­den er leu­ke work­shops geor­ga­ni­seerd om de doel­groep inter­ac­tief ken­nis te laten maken met de haven.

Wil jij ook deel­ne­men aan diver­se onder­de­len van het edu­ca­tie­pro­gram­ma? Neem con­tact met ons op en ont­vang de lesbrief!

    Lesbrief aanvragen

    * verplicht

    De haven bezoeken kan het hele jaar door!

    Lie­ver op een ander moment de haven bezoe­ken of aan de slag gaan met het the­ma ‘Wer­ken in de haven’? Naast het vier­daag­se eve­ne­ment lan­ceert Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam bin­nen­kort een les­pak­ket waar­in een excur­sie naar de haven wordt aangeboden.