Educatie

Zeehavendagen Amsterdam geeft jongeren, leerlingen, scholieren en studenten die zich willen oriënteren op een studierichting, studiekeuze of op zoek zijn naar een stage of baan de kans om op een laagdrempelige manier kennis te maken met Werken in de Haven. Speciaal voor Zeehavendagen is er een educatieprogramma (LOB) voor verschillende niveaus ontwikkeld.

Programma 2024

Op don­der­dag 27 en vrij­dag 28 juni 2024 kun­nen scho­len en orga­ni­sa­ties deel­ne­men aan het loop­baan ori­ën­ta­tie- (LOB) en edu­ca­tie­pro­gram­ma van Zee­ha­ven­da­gen Amsterdam. 

Don­der­dag LOB – expe­rien­ce (BO/VO onder­bouw)
Doe mee met work­shops, ga een stuk­je varen of ont­moet bedrij­ven in Haven­ex­pe­rien­ce De Ter­mi­nal. De scho­lie­ren lopen een rou­te door de expe­rien­ce waar­door ze op inter­ac­tie­ve wij­ze ken­nis maken met wer­ken in de haven én de 7 werel­den van techniek. 

Vrij­dag Hack­a­thon & Match­day (VO bovenbouw/MBO/HBO)
Hoe goed ken­nen stu­den­ten de haven nu eigen­lijk? Tij­dens de Haven Hack­a­thon buig je in teams over inte­res­san­te chal­len­ges. Tege­lij­ker­tijd leer je de bedrij­ven uit de haven ken­nen. Han­dig voor sta­ge­plek­ken of een bijbaan! 

Rond­lei­din­gen of varen door de haven
Uiter­aard is het ook moge­lijk om naast het edu­ca­tie­pro­gram­ma een rond­lei­ding te doen bij een bedrijf of een haven­rond­vaart met gids te boe­ken.
Hier kun­nen even­tu­e­le kos­ten aan ver­bon­den zijn. 

Wil je deel­ne­men aan het edu­ca­tie­pro­gram­ma? Neem con­tact met ons voor meer informatie!

    Lesbrief aanvragen

    * verplicht

    De haven bezoeken kan het hele jaar door!

    Lie­ver op een ander moment de haven bezoe­ken of aan de slag gaan met het the­ma ‘Wer­ken in de haven’? Naast het vier­daag­se eve­ne­ment lan­ceert Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam bin­nen­kort een les­pak­ket waar­in een excur­sie naar de haven wordt aangeboden.