Educatie

Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam geeft jon­ge­ren, leer­lin­gen, scho­lie­ren en stu­den­ten die zich wil­len ori­ën­te­ren op een stu­die­rich­ting, stu­die­keu­ze of op zoek zijn naar een sta­ge of baan de kans om op een laag­drem­pe­li­ge manier ken­nis te maken met de Haven als Werk­ge­ver. Spe­ci­aal voor Zee­ha­ven­da­gen is er een edu­ca­tie­pro­gram­ma voor ver­schil­len­de niveaus ontwikkeld.

Pro­gram­ma 2023
Op don­der­dag 22 en vrij­dag 23 juni 2023 kun­nen scho­len en orga­ni­sa­ties deel­ne­men aan het edu­ca­tie­pro­gram­ma van Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam. Ga met je klas of groep op avon­tuur bij diver­se bedrij­ven, bezoek een schip of maak ken­nis met de haven van het ver­le­den in het diver­se havenmusea.

Nieuw dit jaar is ‘De Ter­mi­nal’ een expe­rien­ce spe­ci­aal voor scho­lie­ren, stu­den­ten én werk­zoe­ken­den. Een pop-up con­struc­tie in de haven waar bedrij­ven, maar ook oplei­din­gen laten zien wel­ke beroe­pen er in de haven te vin­den zijn. Ook wor­den er leu­ke work­shops geor­ga­ni­seerd om de doel­groep inter­ac­tief ken­nis te laten maken met de haven.

Wil jij ook deel­ne­men aan diver­se onder­de­len van het edu­ca­tie­pro­gram­ma? Neem con­tact met ons op en ont­vang de lesbrief!

De haven bezoe­ken kan het hele jaar door!
Lie­ver op een ander moment de haven bezoe­ken of aan de slag gaan met het the­ma ‘Wer­ken in de haven’? Naast het vier­daag­se eve­ne­ment lan­ceert Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam bin­nen­kort een les­pak­ket waar­in een excur­sie naar de haven wordt aangeboden.