Zeehavendagen Academy Amsterdam

Het doel van de Zeehavendagen Academy Amsterdam is jongeren de kans te bieden zich aan boord van de Zeehavendagen Amsterdam verder te ontwikkelen, onder begeleiding van ervaren professionals binnen de organisatie. Dit realiseren we door nauw samen te werken met onderwijsinstellingen, leveranciers en partners van het evenement.

Zeehavendagen Academy x A Bunch of Choices - Hogeschool Inholland

Bij de Zeehavendagen Academy Amsterdam staat jouw talent centraal!

In tegen­stel­ling tot som­mi­ge orga­ni­sa­ties die voor­al kij­ken naar wat jij voor hen kunt bete­ke­nen, han­teert de Zee­ha­ven­da­gen Aca­de­my Amster­dam een ande­re aan­pak. We vra­gen jou wat je eigen­lijk wilt. Wat vind jij belang­rijk? Wat zijn je pas­sies, waar wil je je in ont­wik­ke­len, en hoe kun­nen we aan­slui­ten bij je stu­die? Op die manier bren­gen we jou in ver­bin­ding met de Zee­ha­ven­da­gen, maar ook met orga­ni­sa­ties en leve­ran­ciers die betrok­ken zijn bij het eve­ne­ment. Op deze manier krijg jij de kans om je talent ver­der te ont­wik­ke­len en vin­den zij het juis­te toptalent.

Bij de Zeehavendagen Academy Amsterdam komt talent tot bloei!

  • Zee­ha­ven­da­gen Aca­de­my kop­pelt jong talent aan de Zee­ha­ven­da­gen of één van haar partners.
  • Pro­fes­si­o­nals bege­lei­den en trai­nen jong talent, ter­wijl de Zee­ha­ven­da­gen Aca­de­my ook pro­fes­si­o­nals bege­leidt in hoe zij het maxi­ma­le uit jong talent kun­nen halen.
  • Zowel jong talent als part­ners van de Zee­ha­ven­da­gen Aca­de­my wor­den zowel onli­ne als offli­ne in de schijn­wer­pers gezet.
  • De effec­ti­vi­teit van de Zee­ha­ven­da­gen Aca­de­my voor ver­schil­len­de part­ners (onder­wijs, bedrij­ven, gemeen­ten) wordt gemeten.

Wil je meer weten over (afstudeer)stages of ande­re moge­lijk­he­den? Zee­ha­ven­da­gen Aca­de­my Amster­dam is powe­red by A Bunch of Choi­ces. Stuur een mail naar rosa@abunchofchoices.nl voor meer infor­ma­tie en wel­licht kom jij voor 2025 – als Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam wordt gehou­den van 11 t/m 15 juni – ook aan boord.