Terug naar overzicht

Cacaotour op Hoogtij

22–25 juni 2023

Bin­nen­kort meer!

Zaanstad
12+

Wie van A tot Z het hele inname en het verwerkingsproces van cacaobonen wil meebeleven, komt naar de terminal van Vollers en CTVrede op industriepark Hoogtij in Zaanstad.

De rond­lei­ding gaat langs een clus­ter van bedrij­ven met een focus op ont­vangst, opslag en over­slag van cacao pro­duc­ten. CTVre­de is de con­tai­ner ter­mi­nal waar con­tai­ners van­uit West-Afri­­ka wor­den ont­van­gen. De con­tai­ners met cacao bonen gaan daar­na door voor opslag en over­slag naar Vol­lers. De con­tai­ners met half­fa­bri­ca­ten gaan door voor opslag en over­slag naar GamBakker.

Van­uit Vol­lers en Gam­Bak­ker wor­den de cacao­bo­nen en ande­re cacao gere­la­teer­de pro­duc­ten ver­der ver­voerd naar de cacao­fa­brie­ken in en rond Zaan­stad voor ver­de­re ver­wer­king, waar­on­der die van Cargill.

Ach­ter de schermen
De tour duurt 2 uur. Ieder­een is in de gele­gen­heid om ach­ter de scher­men te kij­ken en vra­gen te stel­len over het proces.

Adres
Ach­terspring 1551, West­zaan (Zaan­stad)

Gra­tis par­ke­ren bij de terminal.

Bestel je tickets

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den