Terug naar overzicht

De Koperen Ploeg

22–25 juni 2023

Bin­nen­kort meer!

De Koperen Ploeg
12+

Kom naar De Koperen Ploeg en laat je informeren over het vlot en veilig afmeren, ontmeren en verhalen van zeeschepen aan de ligplaatsen of afmeerconstructies. Dat doen ze al sinds 1926. Eerst achter Centraal Station. Nu in Westpoort.

Bij aan­komst op de Capri­weg geeft de voor­zit­ter van de Coö­pe­ra­tie, Mike Schot­te, een pre­sen­ta­tie over de spe­ci­fie­ke werk­zaam­he­den van zijn ploeg. Daar­na neemt hij de groep mee naar de stei­gers, waar de mees­te sche­pen uit de vloot van de De Kope­ren Ploeg afge­meerd lig­gen. Als er een schip beschik­baar is wordt de rond­lei­ding afge­slo­ten met een vaart in de West­ha­ven en op het Noord­zee­ka­naal. Onder­weg en na afloop is vol­doen­de gele­gen­heid voor het stel­len van vragen.

Historie

Waar ter wereld een schip ook afmeert, in de haven is altijd een ver­bin­ding nodig met de wal. Voor de beman­ning is het ondoen­lijk het schip zelf te afme­ren en ont­me­ren aan de kade of op de boei­en. Men kent het schip maar niet de plaat­se­lij­ke omstan­dig­he­den. Daar­om zijn er sinds men­sen­heu­ge­nis over­al ter wereld boot­man­nen, ook wel ‘vlet­ter­lie­den’ genoemd.

De komst van het Noord­zee­ka­naal in 1876 was het begin van de vlet­ter­lie­den in de regio IJmond. In de regio waren op dat moment vier vlet­ter­lie­den­ver­e­ni­gin­gen actief: de Vis­ploeg, de Gou­den ploeg (die werk­te voor­na­me­lijk voor de stoom­vaart­maat­schap­pij Neder­land en wer­den goed beloond), de Vries­ploeg (actief voor de KNSM) en de Kope­ren Ploeg (die de klei­ne­re klus­sen kre­gen in Amsterdam).

De cri­sis leid­de tot moor­den­de con­cur­ren­tie op het water, dus in 1926 beslo­ten de ploe­gen de zaken beter te orga­ni­se­ren. Daar­uit volg­de de oprich­ting van De Kope­ren Ploeg. Zij ver­schan­sten zich in 1965 op Stei­ger 8 bij het Cen­traal Sta­ti­on, na 10 jaar op het Wes­ter­hoofd in de Coen­ha­ven en in 1998 aan de Capri­weg in de West­ha­ven. Daar zit de ploeg nog steeds en ligt het meren­deel van de vloot.

Adres
Capri­weg 30
, 1044 AL Amsterdam

Gra­tis par­ke­ren op het par­keer­ter­rein van De Kope­ren Ploeg

Bij het varen zijn zwem­ves­ten ver­plicht en aanwezig.

Bestel je tickets

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den