Terug naar overzicht

Recycling schrootijzer naar staal

22–25 juni 2023

Bin­nen­kort meer!

Amsterdam
12+

In het hart van de circulaire industrie sta je bij de KB Group met je neus bovenop de recycling van schrootijzer naar nieuw staal

Een rond­lei­ding op de ter­mi­nal van het bedrijf in de West­ha­ven zorgt voor een hoop ant­woor­den op vra­gen over mili­eu­vrien­de­lijk pro­du­ce­ren van staal­pro­duc­ten. Voor de lief­heb­bers van de cir­cu­lai­re indu­strie een pro­ces om van te watertanden.

Antra­ciet
Schroot­ij­zer is inmid­dels vol­le­dig te recy­clen tot nieuw staal, en dat gebeurt dan ook vol­op bij KB Group. Zon­der de fos­sie­le grond­stof antra­ciet kun je geen staal pro­du­ce­ren, maar het bedrijf ont­wik­kel­de een pro­ces om van dat te klei­ne antra­ciet – de ‘fines’ – pel­lets te maken van 6 mil­li­me­ter of gro­ter. Zo hoeft er geen kor­rel antra­ciet ver­lo­ren te gaan en dat is vol­gens de KB Group pure milieuwinst.

Schroot in. Staal uit
Op de ter­mi­nal van 80.000 vier­kan­te meter direct aan de kade van de West­ha­ven krijgt de bezoe­ker een mooie, eer­ste indruk van de aan- en afvoer van mate­ri­aal met bin­nen­vaart, coas­ters en gro­te zee­sche­pen. Daar­naast geeft de KB Group in de rond­gang uit­ge­breid weer hoe bij hen het recy­cling­pro­ces ver­loopt: van de inta­ke van schroot van bouw­be­drij­ven tot en met de pro­duc­tie van staal die wordt terug gele­verd aan de schrootleverancier.

KB Schroot, Ver­huur en Han­del (KB Group)
West­ha­ven­weg 70
1042 AL Amsterdam
Nederland

Bestel je tickets

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den