Terug naar overzicht

Rondvaart Hr.Ms. Mahu

22 – 25 juni 2023

Bin­nen­kort meer!

Amsterdam
12+

Altijd al willen meevaren op een echt marineschip. Dat kan alleen tijdens Zeehavendagen Amsterdam als je inscheept op de Ondiepwatermijnenveger Hr.Ms.Mahu.

De Mahu (1961) biedt op zater­dag en zon­dag in totaal vier rond­vaar­ten van ander­half uur aan over het IJ en een stuk­je Noord­zee­ka­naal. Onder­weg geven vrij­wil­li­gers van de Vrien­den van de Mahu uit­leg over het schip toen het nog ope­ra­ti­o­neel was. Genie­ten voor de lief­heb­ber van varend oor­logs­ma­te­ri­eel; inte­res­sant voor de indi­vi­du­e­le bezoe­ker en zake­lij­ke groe­pen op zoek naar een leu­ke vrije­tijds­be­ste­ding in Amster­dam. Het schip is de eni­ge ‘insho­re’ mij­nen­ve­ger die nog geheel in ori­gi­ne­le staat verkeert.

Aan­mon­ste­ren
Gega­dig­den voor deze unie­ke rond­vaart mel­den zich met een toe­gang­stic­ket op NDSM-pier 4 in Amster­­dam-Noord, schuin tegen­over De Kan­ti­ne in Amster­­dam-Noord. Boek snel, want er zijn per vaart maar der­tig plaat­sen beschikbaar.

Varend Erf­goed
Ach­ter het behoud van de Mahu zit Stich­ting Pro­mo­tie Mari­tie­me Tra­di­ties. Belang­rijk­ste doel­stel­ling van dit gezel­schap is het bewa­ren en publie­ke­lijk toe­gan­ke­lijk maken van het cul­tu­reel- en mate­ri­eel erf­goed, met de daar­bij beho­ren­de geschie­de­nis, van de Konink­lij­ke Mari­ne. De res­tau­ra­tie en opnieuw in de vaart bren­gen van de his­to­ri­sche ondiep­wa­ter­mij­nen­ve­ger Hr.Ms. MAHU (M880) is hier een voor­beeld van. De MAHU behoort tot het Varend Erf­goed van de Konink­lij­ke Marine.

Adres
MS.Hr.Mahu
NDSM-pier 4
Amsterdam-Noord
(nabij de pont tegen­over De Kantine)

Bestel je tickets