Terug naar overzicht

Tata Steel

22–25 juni 2023

Bin­nen­kort meer!

Tata Steel
12+

Aan de hand van een informatieve rondrit over het terrein van Tata Steel in IJmuiden vertelt het bedrijf hoe er in Nederland staal wordt gemaakt. Een fascinerend proces dat je past echt snapt als je het hebt gezien.

Tata Steel Neder­land is met 750ha één van de groot­ste bedrijfs­ter­rei­nen van Neder­land. Er komen sche­pen met ruwe grond­stof­fen aan in de bui­ten­ha­vens en alle instal­la­ties wer­ken aan het bes­te en schoon­ste staal in de wereld. Van­zelf­spre­kend krijg je als bezoe­ker te horen hoe Tata bin­nen een paar jaar CO2 vrij staal gaat maken. Het bedrijf wil voor 2050 vol­le­dig kli­maat­neu­traal staal pro­du­ce­ren, door over te scha­ke­len op pro­duc­tie met water­stof in plaats van kolen.

Auto­mo­biel­in­du­strie
Tata Steel Neder­land is één van de groot­ste staal­pro­du­cen­ten van Euro­pa. Het bedrijf levert wereld­wijd hoog­waar­di­ge staal­pro­duc­ten aan veel­ei­sen­de markt­sec­to­ren, waar­on­der de bouw­sec­tor, auto­mo­biel­in­du­strie, ver­pak­kings­sec­tor en pro­du­cen­ten van hijs‑, mijn­­bouw- en grond­ver­zet­ma­chi­nes. In samen­wer­king met klan­ten ont­wik­kelt Tata Steel Neder­land nieu­we staal­pro­duc­ten die con­cur­ren­tie­voor­deel ople­ve­ren. Tata Steel Neder­land heeft ves­ti­gin­gen in Neder­land, Bel­gië, Duits­land en elders in Euro­pa en maakt onder­deel uit van de Indi­a­se Tata Steel Group, een van de groot­ste staal­be­drij­ven ter wereld. De omzet van Tata Steel Neder­land in het boek­jaar dat ein­dig­de op 31 maart 2021 bedroeg 4,3 mil­jard euro.

De tour begint en ein­digt bij het Tata Steel Congrescentrum.
Let op! De tour is over het ter­rein van Tata Steel. De bus gaat niet de fabriek in.

Adres
Wen­c­ke­bach­straat 1, 1951 JZ Velsen-Noord

Bestel je tickets

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den