Terug naar overzicht

Zeesluis IJmuiden Tour

22–25 juni 2023

Bin­nen­kort meer!

Zeesluis IJmuiden Tour
12+

Doe de Zeesluis IJmuiden Tour als je direct uit de mond van Omgevingsmanager Jan Rienstra van RWS wilt weten hoe de bouw van de 'grootste zeesluis ter wereld' tot stand kwam.

Zee­sluis IJmui­den is een fas­ci­ne­rend pro­ject. Begin dit jaar werd het bouw­werk opge­le­verd en op 26 janu­a­ri jl. offi­ci­eel geo­pend door Koning Wil­lem-Alexan­­­der. De sluis is 70 meter breed, 500 meter lang en 18 meter diep en is daar­mee de groot­ste zee­sluis ter wereld. Door de diep­te van de sluis is het voor sche­pen moge­lijk om getij­de­on­af­han­ke­lijk van­af zee het Noord­zee­ka­naal op te gaan en zo 24/7 vlot en vei­lig naar de Amster­dam­se Haven­re­gio te varen. Dank­zij Zee­sluis IJmui­den blij­ven het Noord­zee­ka­naal­ge­bied, de havens van Amster­dam en de Euro­pe­se ach­ter­land­ver­bin­din­gen de komen­de hon­derd jaar goed bereikbaar.

Rond­lei­ding
Omge­vings­ma­na­ger Jan Rienstra van Rijks­wa­ter­staat ver­telt in onge­veer 1,5 uur wat er alle­maal voor komt kij­ken om een bouw­werk van het kali­ber Zee­sluis IJmui­den tot stand te bren­gen. De rond­lei­ding over het sluis­com­plex begint en ein­digt bij SHIP (aan de noord­zij­de van het sluis­com­plex). In deze tour is ruim­te voor maxi­maal 8 per­so­nen per keer.

Adres en parkeren
SHIP
Gra­tis parkeren

 

Bestel je tickets

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den