Zeehavendagen Amsterdam

Zeehavendagen biedt iedereen het algemene publiek, onderwijs en arbeidsmarkt een kijkje achter de schermen bij het havenbedrijfsleven van Amsterdam tot en met IJmuiden. Het programma biedt rondleidingen bij onder meer scheepswerven, rederijen, industriële bedrijven, op- en overslag terminals en bedrijven in de circulaire industrie en energietransitie. Op onze website vind je bovendien het hele jaar handige info over de havens in het Noordzeekanaalgebied.

jongen brand blussen rood haar

Ontdek Zeehavens Amsterdam

De havens van IJmui­den, Bever­wijk, Zaan­stad en Amster­dam vor­men samen Zee­ha­vens Amster­dam, de vier­de haven van Euro­pa. In de havens van het Noord­zee­ka­naal­ge­bied wer­ken meer dan 70.000 men­sen én er zijn meer dan 800 haven­ge­re­la­teer­de bedrij­ven geves­tigd. Zee­ha­vens Amster­dam is de belang­rijk­ste eco­no­mi­sche motor voor de regio Noord-Hol­land. Maar hoe­veel weet jij nu echt van de haven? Wist je bij­voor­beeld dat Amster­dam de groot­ste cacao­ha­ven ter wereld is? En heb je enig idee hoe­veel bio­brand­stof (alter­na­tief voor ben­zi­ne) hier wordt geproduceerd?

Haven van de toekomst

Zee­ha­vens Amster­dam is in tran­si­tie. De tra­di­ti­o­ne­le haven is onder­deel gewor­den van de haven van de toe­komst. Een haven met duur­za­me bedrij­ven, waar zon­ne-ener­gie wordt opge­wekt, op gro­te schaal recy­cling van afval plaats­vindt en in de toe­komst water­stof wordt gepro­du­ceerd. Maak ken­nis met deze haven van de toe­komst tij­dens Zee­ha­ven­da­gen Amsterdam.

Programma

Van don­der­dag 22 tot en met zon­dag 25 juni bie­den diver­se bedrij­ven gra­tis rond­lei­din­gen, work­shops en (vaar-)demonstraties voor indi­vi­du­e­le bezoe­kers, zake­lij­ke groe­pen en scho­len. Daar­naast kun je tic­kets boe­ken voor acti­vi­tei­ten op het water, zoals de haven­rond­vaart Amster­dam, de spe­ci­a­le cacao­vaart, West­ha­ven­tour en de his­to­ri­sche haven­tour, maar ook Het Scheep­vaart­mu­se­um. Alle acti­vi­tei­ten tij­dens Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam zijn hier terug te vin­den. Ook je tic­kets boek je hier. Vra­gen over het eve­ne­ment? Check de FAQ’s

Zeehavendagen 365

Naast het hoog­te­punt van Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam in juni is op de web­si­te 365 dagen per jaar info te vin­den over de haven. De haven ont­dek­ken kan dus altijd! Ook kun je tic­kets te boe­ken voor de haven­rond­vaart of de ten­toon­stel­ling Amster­dam Haven­stad. In groeps­ver­band is het ove­ri­gens het hele jaar door moge­lijk de haven te bezoe­ken. Bekijk de pagina’s Edu­ca­tie voor meer informatie