Organisatie

Het eve­ne­ment wordt geor­ga­ni­seerd door Amports – de mar­ke­ting en net­werk­or­ga­ni­sa­tie van de Amster­dam­se haven – in samen­wer­king met de haven­au­to­ri­teit Port of Amster­dam en ORAM – onder­ne­mers­ver­e­ni­ging Amster­dam. Ove­ri­ge part­ners zijn Gemeen­te Amster­dam, Het Scheep­vaart­mu­se­um en Amster­dam Boat Crui­ses.

Het team van Zee­ha­ven­da­gen bestaat uit een aan­tal vas­te en free­lan­ce mede­wer­kers. Wij stel­len hen graag even aan je voor:

Roel Mos­tert
Pro­gram­ma­ma­na­ger | Alge­meen Pro­du­cent | Spon­so­ring | Communicatie
info@zeehavendagenamsterdam.nl

Yase­min Demirtas
Arbeids­markt & Onder­wijs | Onli­ne Com­mu­ni­ca­tie | Zake­lij­ke evenementen
info@zeehavendagenamsterdam.nl

Dion­ne Ruurda
Tom Siekman
Sarah Peters
Events | Publieks­ac­ti­vi­tei­ten | Logis­tiek | Klantenservice
events@zeehavendagenamsterdam.nl