Over Zeehavendagen Amsterdam

Het nieuwe evenement in de vierde haven van Europa biedt iedereen van Amsterdam tot en met IJmuiden een kijkje achter de schermen bij het havenbedrijfsleven. Op het programma staan rondleidingen bij een scheepswerf, staalfabrikant, chocoladefabriek of workshops bij een containerterminal, een rederij en meer! De eerste editie van het evenement wordt gehouden van donderdag 22 tot en met zondag 25 juni.

Ontdek Zeehavens Amsterdam

De havens van IJmui­den, Bever­wijk, Zaan­stad en Amster­dam vor­men samen Zee­ha­vens Amster­dam, de vier­de haven van Euro­pa. In de havens van het Noord­zee­ka­naal­ge­bied wer­ken meer dan 70.000 men­sen én zijn er zo’n 800 haven gere­la­teer­de bedrij­ven geves­tigd. Zee­ha­vens Amster­dam is de belang­rijk­ste eco­no­mi­sche motor voor de regio Noord-Hol­land. Maar hoe­veel weet jij nu echt van de haven? Wist je bij­voor­beeld dat Amster­dam de groot­ste cacao­ha­ven ter wereld is? En heb je enig idee hoe­veel bio­brand­stof (alter­na­tief voor ben­zi­ne) hier wordt geproduceerd?

Zee­ha­vens Amster­dam is in tran­si­tie. De oude tra­di­ti­o­ne­le haven is onder­deel gewor­den van de haven van de toe­komst. Een haven met duur­za­me bedrij­ven, waar water­stof wordt gepro­du­ceerd en de plek waar groot­scha­lig wordt gere­cy­cled. Maak ken­nis met de haven van de toe­komst tij­dens Zee­ha­ven­da­gen Amsterdam.

Programma

Van don­der­dag 22 tot en met zon­dag 25 juni bie­den diver­se bedrij­ven gra­tis rond­lei­din­gen, work­shops en (vaar)demonstraties voor indi­vi­du­e­le bezoe­kers en zake­lij­ke groe­pen. Daar­naast kun je een tic­ket boe­ken voor de haven­rond­vaart Amster­dam, de spe­ci­a­le cacao­vaart of voor Het Scheep­vaart­mu­se­um. Alle acti­vi­tei­ten tij­dens Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam zijn hier terug te vinden.

Boek je tickets!

Op de pagi­na bezoek vind je het over­zicht van gra­tis en betaal­de acti­vi­tei­ten. Per acti­vi­teit kun je een time­slot boe­ken en een tic­ket bemach­ti­gen. Wees er snel bij want er zijn vaak een beperkt aan­tal tic­kets beschikbaar.

Zakelijke groepen

Als bedrijf, school of orga­ni­sa­tie in groeps­ver­band een bedrijf bezoe­ken of een event orga­ni­se­ren? Dat kan! Neem con­tact op met de orga­ni­sa­tie via events@zeehavendagenamsterdam.nl

Organisatie

Het eve­ne­ment wordt geor­ga­ni­seerd door Amports – de mar­ke­ting en net­werk­or­ga­ni­sa­tie van de Amster­dam­se haven – in samen­wer­king met Port of Amster­dam en ORAM – onder­ne­mers­ver­e­ni­ging Amster­dam. Ove­ri­ge part­ners zijn Gemeen­te Amster­dam, Het Scheep­vaart­mu­se­um en Amster­dam Boat Crui­ses.