Zeehavendagen Amsterdam

Zeehavendagen Amsterdam biedt een uniek kijkje achter de schermen van de haven en het havenbedrijfsleven in het Noordzeekanaalgebied. Vast onderdeel in het programma zijn rondleidingen, havenrondvaarten, open schepen, demonstraties op het water en open dagen voor basisscholen (groep 7 en 8) brugklassen uit het voortgezet onderwijs, MBO en HBO.

jongen brand blussen rood haar

Ont­dek Zee­ha­vens Amsterdam
De havens van IJmui­den, Bever­wijk, Zaan­stad en Amster­dam vor­men samen Zee­ha­vens Amster­dam, de vier­de haven van Euro­pa. In de havens van het Noord­zee­ka­naal­ge­bied wer­ken meer dan 80.000 men­sen én zijn er zo’n 800 haven gere­la­teer­de bedrij­ven geves­tigd. Zee­ha­vens Amster­dam is de belang­rijk­ste eco­no­mi­sche motor voor de regio Noord-Hol­land. Maar hoe­veel weet jij nu echt van de haven?

Cacao en biobrandstof
Wist je bij­voor­beeld dat Amster­dam de groot­ste cacao­ha­ven ter wereld is? Heb je enig idee hoe­veel bio­brand­stof hier wordt gepro­du­ceerd?  Weet je wat ervoor komt kij­ken om sche­pen te bege­lei­den die de haven pas­se­ren. Zag je ooit de haven zo dicht­bij van­af het water, varend op één van de sche­pen uit ons pro­gram­ma? Het kan tij­dens Zee­ha­ven­da­gen Amsterdam.

Pro­gram­ma 2024
Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam wordt dit jaar gehou­den van 27–30 juni. Nieuw in het pro­gram­ma is Haven­ex­pe­rien­ce De Ter­mi­nal in de Pas­sen­ger Ter­mi­nal Amster­dam, IJha­ven en op de Kop van het Java-eiland. Op deze bin­nen- en bui­ten­lo­ca­tie cre­ë­ren wij een com­ple­te haven­be­le­ving voor ieder­een die wil ken­nis­ma­ken met wer­ken in de haven. Hier star­ten ook enke­le havenex­cur­sies als je niet met eigen ver­voer de haven ingaat. Op vrij­dag en in het week­end bezoek je in de IJha­ven de sche­pen en doe je mee aan demon­stra­ties op het water van onder meer de Dou­a­ne, poli­tie te water, Konink­lij­ke Mari­ne en nau­ti­sche dienst­ver­le­ning. Even­als in 2023 meert de Mari­ne hier één van haar fre­gat­ten af voor een open schip. Houd de web­si­te in de gaten voor meer details over het programma.

Wer­ken in de haven
Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam staat op 27 en 28 juni vol­le­dig in het teken van de cam­pag­ne ‘Wer­ken in de haven’. Op die dagen ont­van­gen we scho­lie­ren groep 7 en 8 en brug­klas voort­ge­zet onder­wijs (27 juni) en MBO/HBO (HBO). Lees meer hier­over op de pagi­na edu­ca­tie.