Over Zeehavendagen Amsterdam

Het nieuwe evenement in de vierde haven van Europa biedt iedereen van Amsterdam tot en met IJmuiden een kijkje achter de schermen bij het havenbedrijfsleven. Op het programma staan rondleidingen bij een scheepswerf, staalfabrikant, chocoladefabriek of workshops bij een containerterminal, een rederij en meer! De tweede editie van het evenement wordt gehouden van donderdag 22 tot en met zondag 25 juni.

jongen brand blussen rood haar

Ontdek Zeehavens Amsterdam

De havens van IJmui­den, Bever­wijk, Zaan­stad en Amster­dam vor­men samen Zee­ha­vens Amster­dam, de vier­de haven van Euro­pa. In de havens van het Noord­zee­ka­naal­ge­bied wer­ken meer dan 70.000 men­sen én zijn er zo’n 800 haven gere­la­teer­de bedrij­ven geves­tigd. Zee­ha­vens Amster­dam is de belang­rijk­ste eco­no­mi­sche motor voor de regio Noord-Hol­land. Maar hoe­veel weet jij nu echt van de haven? Wist je bij­voor­beeld dat Amster­dam de groot­ste cacao­ha­ven ter wereld is? En heb je enig idee hoe­veel bio­brand­stof (alter­na­tief voor ben­zi­ne) hier wordt geproduceerd?

Zee­ha­vens Amster­dam is in tran­si­tie. De oude tra­di­ti­o­ne­le haven is onder­deel gewor­den van de haven van de toe­komst. Een haven met duur­za­me bedrij­ven, waar water­stof wordt gepro­du­ceerd en de plek waar groot­scha­lig wordt gere­cy­cled. Maak ken­nis met de haven van de toe­komst tij­dens Zee­ha­ven­da­gen Amsterdam.

Programma 2023

Van don­der­dag 22 tot en met zon­dag 25 juni bie­den diver­se bedrij­ven gra­tis rond­lei­din­gen, work­shops en (vaar)demonstraties voor indi­vi­du­e­le bezoe­kers, zake­lij­ke groe­pen en scho­len. Daar­naast kun je een tic­ket boe­ken voor de haven­rond­vaart Amster­dam, de spe­ci­a­le cacao­vaart of voor Het Scheep­vaart­mu­se­um. Alle acti­vi­tei­ten tij­dens Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam zijn hier terug te vinden.

Zeehavendagen 365

Naast het vier­daag­se hoog­te­punt in juni kun­nen bezoe­kers het hele jaar door de haven bezoe­ken. Deze acti­vi­tei­ten vind je onder de knop door­lo­pend. Mid­dels het edu­ca­tie­pro­gram­ma kun­nen scho­len en groe­pen 365 dagen per jaar excur­sies boeken.