Privacyverklaring

Uw pri­va­cy is belang­rijk voor ons. Wan­neer u onze nieuws­brief wilt ont­van­gen of aan­meldt voor het event Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam ver­strekt u per­soons­ge­ge­vens aan Amports. Amports is de orga­ni­sa­tor van Zee­ha­ven­da­gen Amsterdam.

De gege­vens die u ver­strekt betref­fen even­tu­e­le gege­vens zoals uw bedrijfs­naam (indien van toe­pas­sing), voor­naam, ach­ter­naam, adres, post­co­de, plaats, post­adres, tele­foon­num­mer, web­si­te, func­tie, tele­foon­num­mer, e‑mail, paspoort/ID of rij­be­wijs num­mer (indien van toe­pas­sing) Wan­neer u uw gege­vens of de gege­vens van uw mede­gas­ten ver­strekt, accep­teert u het gebruik van uw per­soons­ge­ge­vens voor een aan­tal doel­ein­den die hier­on­der gespe­ci­fi­ceerd worden.

We gebrui­ken uw gege­vens voor onze eigen admi­ni­stra­tie én indien u zich heeft aan­ge­meld voor een rond­lei­ding bij een loca­tie ook voor de admi­ni­stra­tie van de des­be­tref­fen­de loca­tie. Wij ver­stu­ren daar­naast nieuws­brie­ven per mail of per Whats­app, uit­no­di­gin­gen en ande­re mai­lin­gen om u op de hoog­te te hou­den van wat we doen en ze in de gele­gen­heid te stel­len deel te nemen aan acti­vi­tei­ten. Tevens plaat­sen we berich­ten op zeehavendagenamsterdam.nl ‚soci­al media en in onze mai­lin­gen waar­in wij foto­ma­te­ri­aal gebrui­ken van bij­een­kom­sten en acti­vi­tei­ten. Wan­neer u deel­neemt aan onze bij­een­kom­sten en acti­vi­tei­ten kan het voor­ko­men dat Amports – de orga­ni­sa­tor van Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam – foto’s gebruikt waar u op staat.

Verstrekking aan derden

Voor het ver­wer­ken van per­soons­ge­ge­vens kan Amports gebruik maken van ande­re dienst­ver­le­ners. Deze dienst­ver­le­ners zul­len optre­den als bewer­ker. Zij mogen de per­soons­ge­ge­vens uit­slui­tend in onze opdracht ver­wer­ken in over­een­stem­ming met de doel­ein­den waar­voor de gege­vens ver­kre­gen zijn. Amports sluit met deze bewer­kers een bewer­kers­over­een­komst. Hier­in wordt de bewer­ker ver­plicht om alle wet­te­lij­ke bepa­lin­gen en de bepa­lin­gen uit dit Pri­va­cy­be­leid na te leven.

Zijn mijn gegevens goed beveiligd?

Ja, uw gege­vens wor­den ade­quaat en pas­send bevei­ligd con­form de eisen in de Wet bescher­ming persoonsgegevens.

Vragen over privacy?

U heeft te allen tij­de het recht om aan­pas­sing of ver­wij­de­ring van uw gege­vens te vra­gen, aan welk ver­zoek Amports rede­lij­ker­wijs gevolg zal geven. Hier­voor kunt u con­tact met Amports opne­men via onder­staan­de con­tact­ge­ge­vens. Wij wil­len u vra­gen dit ver­zoek zoveel moge­lijk te spe­ci­fi­ce­ren, om u zo goed moge­lijk van dienst te kun­nen zijn. Heeft u vra­gen? Neem dan con­tact op met Roel Mostert.

Amports / Zee­ha­ven­da­gen Amsterdam
Roel Mostert
020 – 627 37 06
amports@amports.nl

Wij­zi­ging van dit pri­va­cy statement
Amports behoudt zich het recht voor om te allen tij­de dit pri­va­cy sta­te­ment te wij­zi­gen. Wij advi­se­ren u dan ook om deze ver­kla­ring regel­ma­tig op wij­zi­gin­gen te controleren.

LET OP! Amports is een stich­ting met een bestuur dat uit vier leden bestaat. De uit­voe­ring van werk­zaam­he­den heeft de stich­ting onder­ge­bracht bij Onder­ne­mers­ver­e­ni­ging Regio Amster­dam (ORAM), Ver­e­ni­ging voor scheep­vaart, indu­strie, han­del en zake­lij­ke dienst­ver­le­ning KVK: 34169371. Ga naar www.oram.nl voor meer infor­ma­tie over ORAM.