Zakelijk

Geen Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam zon­der de steun van het bedrijfs­le­ven en ande­re orga­ni­sa­ties die de haven een warm hart toe­dra­gen. Kijk hier wat de moge­lijk­he­den zijn op gebied van zake­lijk deel­ne­men, spon­so­ring en ande­re vor­men van betrokkenheid.