Zakelijk deelnemen

Mee­doen aan Zee­ha­ven­da­gen als bedrijf of orga­ni­sa­tie kan altijd. En ook op ver­schil­len­de manie­ren. Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam is bedoeld om het haven­be­drijfs­le­ven in de spot­light te zet­ten. Samen moe­ten we laten zien hoe groot, gaaf en belang­rijk de haven is.

Hoe kan je zake­lijk deelnemen?

Zet jouw deu­ren open voor publiek! 

Haven­be­drij­ven of haven gere­la­teer­de bedrij­ven / orga­ni­sa­ties kun­nen rond­lei­din­gen en/of work­shops aan­bie­den aan publiek. Bedrij­ven kie­zen zelf wel­ke dagen zij bezoe­kers kun­nen ont­van­gen en op welk tijdstip.

Pre­sen­teer je bedrijf of orga­ni­sa­tie!
Door de haven staan meer­de­re expe­rien­ces waar bezoe­kers zich kun­nen ver­za­me­len voor­dat zij een rond­lei­ding of work­shop gaan doen. Hier kun­nen bedrij­ven of orga­ni­sa­ties zich presenteren.

Spon­sor Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam!
Door het eve­ne­ment te onder­steu­nen krijg je als bedrijf of orga­ni­sa­tie zicht­baar­heid tij­dens het event, op de web­si­te en op ver­schil­len­de uitin­gen. Je kunt spon­sor wor­den of Vriend van Zeehavendagen. 

Ont­dek zelf de haven!
Bezoek samen met col­le­ga’s, klan­ten en/of rela­ties de haven en krijg een rond­lei­ding bij een haven­be­drijf, ga varen door het haven­ge­bied of doe een workshop.