Zakelijk deelnemen

Meedoen aan Zeehavendagen Amsterdam? Dat kan door als bedrijf en organisatie de deuren te openen voor het publiek en hun rondleidingen aan te bieden. Daarnaast biedt het evenement en het 365-dagenprogramma diverse sponsormogelijkheden. Samen zetten we de vierde haven van Europa in de spotlights en laten we zien hoe groot, geweldig en belangrijk dit gebied is.

Rondleidingen voor publiek en zakelijke groepen

Je doet mee aan Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam door publiek en zake­lij­ke groe­pen (onder­wijs & arbeids­markt) rond­lei­din­gen en/of work­shops aan te bie­den op de werk­vloer. Deel­ne­mers aan het pro­gram­ma kie­zen zelf wel­ke dagen zij bezoe­kers wil­len ont­van­gen en op welk tijdstip.

Presenteren aan onderwijs en arbeidsmarkt

Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam is ook het plat­form voor haven­be­drij­ven in het Noord­zee­ka­naal­ge­bied om zich te pre­sen­te­ren aan het onder­wijs en op de arbeids­markt. Dat gebeurt in 2024 in Haven­ex­pe­rien­ce De Ter­mi­nal, die bestaat uit de Pas­sen­ger Ter­mi­nal Amster­dam, de IJha­ven en de Kop van het Java-eiland.

Sponsor Zeehavendagen Amsterdam!

Bedrij­ven en orga­ni­sa­ties die Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam onder­steu­nen als spon­sor of vriend zijn zicht­baar in het net­werk van haven- en haven­ge­re­la­teer­de bedrij­ven in het Noord­zee­ka­naal­ge­bied en de bezoe­kers aan het eve­ne­ment. Poten­ti­ë­le spon­sors kun­nen hun naam of ser­vi­ces ook ver­bin­den aan het arbeids­markt- en onder­wijs­pro­gram­ma van Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam. Kijk hier wat wij spon­sors te bie­den heb­ben. Alleen ‘vriend’ wor­den van Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam. Klik dat hier.

Ontdek zelf de haven!

Op zoek naar een leuk bedrijfs­uit­je met col­le­ga’s, klan­ten en/of rela­ties. Geïn­te­res­seerd in de stand van zaken op gebied van ener­gie­tran­si­tie in de haven. Van dicht­bij wil­len zien hoe afval wordt omge­zet in ener­gie of scheeps­re­pa­ra­tie van dicht­bij mee­ma­ken in het droog­dok van Damen Shi­pre­pair. Dan zit je goed bij Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam. Als ‘zake­lij­ke’ groep boek je bij Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam je rond­lei­ding. Dat kan met of zon­der rond­vaart door de haven va Amster­dam (inclu­sief catering).

    Zakelijk deelnemen

    * verplicht

    Hoe wilt u zakelijk deelnemen?