Over de terminal bij TMA Logistics

27–29 juni 09.00–16.00 uur
Amsterdam
7+

Tijdens de rondleiding per bus over de terminal zit je midden in de actie van de dag en hoor je wat 24 uur TMA Logistics inhoudt. Het is een komen en gaan van containers, auto’s, bulk- en projectlading en agri-producten.

Tij­dens de gra­tis rond­lei­ding bij TMA Logis­tics zie je hoe belang­rijk dit bedrijf is voor de haven van Amster­dam. Op deze ter­mi­nal vindt dage­lijks de over­slag plaats van con­tai­ners via bin­nen­vaart, short­sea en deep­sea. Daar­naast is het bedrijf  sterk in de over­slag van wind­mo­lens, wind­mo­len­on­der­de­len, ener­gie­ka­bels en zon­­ne-ener­­gie gere­la­teer­de pro­duc­ten. Deze acti­vi­tei­ten komen alle­maal voor­bij tij­dens de tour.

Ont­vangst en rondleiding
De rond­lei­ding bij TMA Logis­tics op de ter­mi­nal duurt onge­veer een half uur. In totaal duurt een bezoek inclu­sief ont­vangst met kof­fie en thee cir­ca een uur.
Onder­deel van het vei­lig­heids­pro­to­col is dat bezoe­kers zich kun­nen legitimeren.

Adres
Ruijg­oord­weg 100, 1047 HM Amsterdam

Par­ke­ren is moge­lijk op het ter­rein van TMA.

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den