Terug naar overzicht

5 miljoen euro subsidie voor walstroominstallatie

Schone scheepvaart is van belang voor de Port of Amsterdam. Eerder dit jaar maakte het Havenbedrijf bekend dat zeecruise in 2025 aan de walstroom gaat. Nu ontvangen zij een subsidie van maximaal vijf miljoen euro om deze plannen te realiseren.

De sub­si­die draagt bij aan de ver­groe­ning van de lig­plaat­sen bij Crui­se Port Amster­dam. (Voor­heen Pas­sen­gers Ter­mi­nal Amster­dam) Zo wordt geluids­over­last ver­min­derd omdat er geen gene­ra­to­ren draai­en. En wordt de lucht­kwa­li­teit aan de kade ver­be­terd door de afna­me van CO2, fijn­stof en stik­stof uit­stoot. De plan­ning is dat dit najaar de ver­gun­nin­gen wor­den aan­ge­vraagd zodat in janu­a­ri gestart kan wor­den met de voor­be­rei­den­de werkzaamheden.

Haven van Amster­dam emissievrij

De aan­leg van wal­stroom is onder­deel van de Visie Scho­ne Scheep­vaart. De ambi­tie is om medio 2050 de haven van Amster­dam emis­sie­vrij te krij­gen. De haven ver­wacht dat steeds meer sche­pen aan de stek­ker zul­len gaan. De schat­ting is dat in 2025 zo’n tach­tig aan­kom­sten zul­len kie­zen voor wal­stroom. In 2023 zul­len dat er al snel meer zijn. Dit is ver­band met de Euro­pe­se mili­eu­re­gels om wal­stroom te ver­plich­ten voor cruisevaart.

Dori­ne Bos­man, Chief Invest­ment Offi­cer bij Port of Amster­dam: “Met de aan­leg van wal­stroom maken we werk van het ver­be­te­ren van de lucht­kwa­li­teit in de omge­ving én ver­duur­za­men we de crui­se. Ook gaan wij zee­crui­se selec­tie­ver toe­la­ten. Van­af 2024 mogen sche­pen met oude­re moto­ren niet meer aan­me­ren bij PTA. Sche­pen die van­af 2025 aan de wal­stroom kun­nen, krij­gen voor­rang om bij PTA af te meren. Wij inves­te­ren in een scho­ne haven, in scho­ne scheep­vaart en een scho­ne stad.”