ORAM en Werken in de Haven ondertekenen Amsterdams Stagepact MBO

Begin april is het Amsterdamse Stagepact MBO door ruim 40 partijen ondertekend. Amsterdam is daarmee de eerste Nederlandse stad met een lokaal Stagepact.

Yasemin Demirtas - Amports - ORAM - Werken in de Haven

ORAM heeft als pen­voer­der van het pro­gram­ma Wer­ken in de Haven, mede namens Port of Amster­dam en Amports gete­kend. Met elkaar, gaan we eraan wer­ken om iede­re mbo-stu­­dent in Amster­dam een sta­ge­plek te geven, met goe­de bege­lei­ding en een pas­sen­de stagevergoeding. 

Visie Wer­ken in de Haven 

Het Sta­ge­pact sluit aan bij de visie van het sti­mu­le­rings­pro­gram­ma Wer­ken in de Haven:

 

    • Orga­ni­seer meer mbo-sta­­ge­plek­­ken en een bete­re match tus­sen vraag en aanbod

 

    • Zorg voor een eer­lij­ke stagevergoedingen

 

    • Cre­ëer opti­ma­le soci­a­le vei­lig­heid en voor­kom stagediscriminatie

 

    • Rea­li­seer goe­de com­mu­ni­ca­tie tus­sen onder­wijs en industrie

 

In Amster­dam stu­de­ren 40.000 mbo-stu­­den­­ten. In de haven staan ze te sprin­gen om deze vak­men­sen aan boord te krij­gen. Denk aan banen in het laden en los­sen, in op- en over­slag en in de ener­gie­tran­si­tie. De bedrij­ven zijn bezig zich te ont­wik­ke­len tot steeds bete­re sta­ge­be­drij­ven. De sta­ge­plek­ken en banen in de haven zijn alvast op één plek te vin­den: werkenindehaven.amsterdam 

 

Amsterdams stagepact ondertekend door: oram, amports, werkenindehaven.


Samen sterk

Net als in het lan­de­lij­ke Sta­ge­pact staan in het Amster­dam­se Sta­ge­pact afspra­ken over het ver­be­te­ren van sta­ges. Het Sta­ge­pact ver­bindt bedrij­ven, mbo-instel­­lin­­gen, de Samen­wer­kings­or­ga­ni­sa­tie Beroeps­on­der­wijs Bedrijfs­le­ven (SBB) en de gemeen­te Amster­dam, om samen toe te wer­ken naar een waar­de­vol­le, vei­li­ge en posi­tie­ve prak­tijk­er­va­ring voor alle mbo-stu­­den­­ten én werk­ge­vers. Dit onder­te­ken­mo­ment is het start­schot voor een suc­ces­vol­le samen­wer­king tus­sen alle partijen.

Yase­min Demir­tas, pro­gram­ma­ma­na­ger Arbeids­markt blikt terug op gis­te­ren ‘We moe­ten trots zijn op onze mbo’ers, zij zijn name­lijk essen­ti­eel voor Amster­dam. En dus ook de haven! Met de onder­te­ke­ning van het sta­ge­pact gaat de samen­wer­king tus­sen het bedrijfs­le­ven, de gemeen­te, mbo-instel­­lin­­gen, mbo-oplei­­din­­gen en stu­den­ten van start. Een belang­rij­ke ont­wik­ke­ling. Alle par­tij­en moe­ten name­lijk inves­te­ren in een ver­be­ter­de rou­te van mbo-stu­­dent naar werk­ge­ver. En hier moe­ten echt nog wel stap­pen in wor­den gezet.

Sofy­an Mbar­ki, wet­hou­der mbo en toe­lei­ding arbeids­markt bena­drukt nog een keer het poten­ti­eel in Amster­dam rond­loopt: ‘Als we als stad geen gebruik maken het gewel­di­ge talent dat rond­loopt in het mbo, dan komen we ner­gens. Het is de com­bi­na­tie van wer­ken met je han­den en je hoofd dat het mbo zo uniek maakt. Goe­de sta­ges zijn daar­in essen­ti­eel, want die maken de stap van stu­die naar werk kleiner.’ 

We kij­ken uit naar ver­de­re samen­wer­king tus­sen alle onder­wijs­in­stel­lin­gen en het havenbedrijfsleven.

Bekijk hier­on­der de video over al het werk dat mbo-afge­­­stu­­deer­­den in de stad doen. Het is gemaakt door mbo-stu­­den­­ten mediastudies.