Bontrup schroeft granietimport op

Graniet Import Benelux breidt het delven van hoogwaardige steenslag de komende jaren aanzienlijk uit. Uit de Bremanger Quarry in Noorwegen waarop het bedrijf de komende decennia gebruiksrechten heeft, haalt het nu circa 4,5 miljoen ton graniet per jaar. De komende jaren wordt de distributie opgeschroefd naar 10 miljoen ton per jaar.

Gra­niet Import Bene­lux maakt deel uit van het Amster­dam­se fami­lie­be­drijf Bon­trup dat met zeven vracht­sche­pen en een gra­nie­t­er­mi­nal in de Austra­li­ëha­ven is uit­ge­groeid tot een belang­rij­ke spe­ler in de haven van Amster­dam. Gra­niet uit de Noor­se steen­groe­ve wordt door Bon­trup ook ver­kocht in Duits­land, Bel­gië en Enge­land, waar het net als in Neder­land wordt ver­werkt bij de pro­duc­tie van zoab (fluis­ter­stil asfalt); ook zien we steen­slag van Bon­trup lig­gen onder spoor­rails. Naast Bon­trup ver­voert en ver­werkt inmid­dels ook Bos­ka­lis en Van Oord gra­niet uit de Bre­man­ger Quar­ry. De steen­slag die Van Oord afneemt wordt gebruikt als bestand­deel voor de fun­de­ring van wind­mo­lens op zee.

Twin­tig jaar
De ont­staans­ge­schie­de­nis van het van oor­sprong Oost-Bra­­bant­­se fami­lie­be­drijf Bon­trup leest als een span­nend jon­gens­boek, waar de komen­de jaren nog vele hoofd­stuk­ken aan zul­len wor­den toe­ge­voegd. In die reeks mag de ont­wik­ke­ling van de Noor­se steen­groe­ve gerust een hoog­te­punt wor­den genoemd, als je bedenkt dat het bedrijf al twin­tig jaar geruis­loos bezig om in samen­wer­king met de Noor­se rege­ring en de land­ei­ge­naar een steen­groe­ve te ont­wik­ke­len die door zijn trans­port­me­tho­den zelf ener­gie opwekt en aan het ein­de van zijn levens­duur wordt gevuld met water om daar­na te die­nen als energiecentrale.

Unie­ke methode
Bij de ont­wik­ke­ling van de Bre­man­ger Quar­ry is sowie­so goed nage­dacht over het ver­bruik van ener­gie dat gepaard gaat met het del­ven van gra­niet. Uit de koker van grond­leg­ger Franz Bon­trup (81) kwam het idee om gebruik te maken van de zwaar­te­kracht bij het naar bene­den afvoe­ren van de gro­te brok­ken gra­niet die op de kruin van de rots wor­den gedol­ven. Dit ruwe mate­ri­aal wordt in een spe­ci­aal geboor­de schacht gegooid, om tien­tal­len meters die­per in twee fases door crus­hers tot het gewens­te for­maat te wor­den geknarst. Via trans­port­ban­den ein­digt deze steen­slag dan in twee for­ma­ten op het niveau dat de sche­pen die afme­ren aan de drij­ven­de stei­ger de grond­stof kun­nen inla­den; cir­ca 85.000 ton per schip.

Groei-ambi­­tie
Hoe­wel Bon­trup in de Bre­man­ger Quar­ry de komen­de decen­nia nog even voor­uit kan met het del­ven van hoog­waar­di­ge gra­niet, kijkt het fami­lie­be­drijf onder lei­ding van Bram en Peter Bon­trup al voor­uit. Wat onder meer tot uit­druk­king komt in de uit­brei­ding naar nog een twee­de gra­niet­mijn in Noor­we­gen die op een steen­worp afstand ligt van de loca­tie waar de komen­de jaren nog mil­joe­nen ton­nen gra­niet de trans­port­band af zul­len rollen.

Lees hier het com­ple­te arti­kel over Bon­trup in Ways to Sea.