Zr.Ms.De Ruyter grote trekpleister

Het was de gedroomde publiekstrekker tijdens de tweede editie van Zeehavendagen Amsterdam en de Zr.Ms.De Ruyter maakte die status dan ook volledig waar. Over anderhalve dag in het weekend trok het indrukwekkende schip rond de tweeduizend bezoekers. De best bezochte 'attractie' van het evenement. Hoog gewaardeerd werden ook de prachtige zeesleper Holland uit 1951 en de vaarten die zijn verbonden aan de historie van de haven van Amsterdam. De haven zien vanaf het water is sowieso populair bij de bezoekers.

zr.ms. de ruyter vaart op kanaal

Het mate­ri­eel van de Konink­lij­ke Mari­ne mag zich nog steeds ver­heu­gen in een onge­ken­de popu­la­ri­teit. Dit getui­ge de hon­der­den bezoe­kers die zich op de Veem­ka­de ver­za­mel­den om tij­dens de eer­ste dag van Zee­ha­ven­da­gen een glimp op te van­gen van dit indruk­wek­ken­de fre­gat. Aan boord te gaan en in een wereld terecht te komen die nie­mand kent dan alleen de beman­ning van het schip zelf.

Record
Toen de laat­ste bezoe­kers op zon­dag­mid­dag om 5 uur de val­reep aflie­pen tel­de de orga­ni­sa­tie van twee­dui­zend bezoe­kers. Bij de bege­lei­ding van De Ruy­ter op zater­dag­och­tend had­den toen al eni­ge hon­der­den men­sen het schip zien bin­nen­lo­pen met ere-water van Port of Amster­dam voor­dat het afmeer­de naast de Pas­sen­ger Ter­mi­nal Amsterdam.

Escor­te op het IJ

Mooi was ook dat Zee­ha­ven­da­gen diver­se sche­pen in het pro­gram­ma had opge­no­men die De Ruy­ter volg­den tij­dens zijn bin­nen­komst in Amster­dam, zoals de Hr.Ms.Mahu en Nau­ti­lus. Maar ook die ande­re prach­ti­ge blik­van­ger van het eve­ne­ment, de zee­sle­per Hol­land en onze eigen Haven­rond­vaart Amster­dam. De Hol­land ver­schans­te zich na de ope­nings­ce­re­mo­nie tegen­over het Haven­ge­bouw voor ‘open schip’ en nam ’s mid­dag een groep mee op een unie­ke vaart naar het Haven­fes­ti­val IJmuiden.