Op het juiste spoor: Susanne Dirksen Rail Person of the Year 2023

Per jaar 16.000 vrachtwagens van de weg halen. Susanne Dirksen, werkzaam als salesmanager bij Schavemaker Logistics and Transport, speelde het klaar door een ‘eigen’ trein op de rail te zetten. Het project leverde haar de titel Rail Person of the Year 2023 op. ‘Ik vind het een eer.’

De Rail Car­go Awards heten ze, de prij­zen om één keer per jaar per­so­nen die zich heb­ben inge­zet voor de pro­mo­tie van het spoor­goe­de­ren­trans­port in het zon­ne­tje te zet­ten. We tel­len er drie: Per­son, Talent en Ship­per of the Year. Aan de tele­foon Susan­ne Dirksen(49), win­na­res van de eer­ste cate­go­rie. Ze treu­zelt niet en legt met­een haar beschei­den­heid aan de dag. Ja, natuur­lijk is ze trots, ver­rast ook, maar ze dankt de onder­schei­ding aan haar werk­ge­ver, het Noord-Hol­­lands fami­lie­be­drijf Scha­ve­ma­ker Logis­tics and Trans­port (hoofd­ze­tel Bever­wijk), en dan in het bij­zon­der aan eige­naar Rico Schavemaker.

Ver­ras­sing
Dirk­sen legt uit dat ieder­een van­uit de sec­tor (‘Ja, ook van­uit de eigen orga­ni­sa­tie’) iemand kan voor­dra­gen. Daar­na ver­deelt een vak­ju­ry, bestaan­de uit oud-win­­naars, de pun­ten met als resul­taat een short­list met drie kan­di­da­ten. Dat trio krijgt de nomi­na­tie te horen, waar­na het plug­gen in het eigen net­werk kan begin­nen, gevolgd door een publieks­stem­ming die voor een kwart mee­weegt. Ja, en dan de slot­avond, waar­op Dirk­sen zich­zelf opeens op het podi­um terug­zag met een de pres­ti­gi­eu­ze award in haar han­den. Con­fet­ti, applaus, cham­pag­ne, in die volg­or­de, en een wel­ge­meend ‘dit had ik écht niet ver­wacht’. Ze her­haalt dat het inder­daad als een ver­ras­sing kwam. ‘Har­stik­ke leuk, ook omdat het publiek een stem heeft. En al die bericht­jes die je dan krijgt, echt leuk. Ook van per­so­nen van wie je je afvraagt: hé, hoe kom jij aan mijn num­mer? Ja, het deed me goed, ik vind het een eer.’