Port of Amsterdam op cacaomissie in Ghana, Ivoorkust en Nigeria

Als grootste importhaven van cacao zet Port of Amsterdam in op een duurzame ontwikkeling van de cacaoketen. Het havenbedrijf vindt een nauwe samenwerking met exporterende landen daarom van essentieel belang.

Om die woor­den kracht bij te zet­ten bezocht een dele­ga­tie van cacao gere­la­teer­de bedrij­ven uit het Noord­zee­ka­naal­ge­bied in sep­tem­ber de West-Afri­­kaan­­se lan­den Gha­na, Ivoor­kust en Nige­ria. Het doel van deze cacao­mis­sie was de samen­wer­king tus­sen de havens van bei­de lan­den en de cacao sec­tor ver­der te versterken.

Rap tem­po
Ivoor­kust en Gha­na ont­wik­ke­len zich in een rap tem­po. In de havens van Tema, Tako­ra­di en Abid­jan zijn nieu­we con­tai­ner­ter­mi­nals opge­le­verd en de moder­ne cacao ver­wer­ken­de fabrie­ken van onder ande­re Car­gill, Bar­ry Cal­l­e­baut, OFI en Niche Cocoa zijn alweer sinds 15 jaar actief. Zo wer­ken in de fabriek van Car­gill in totaal 600 men­sen. De cacao die daar wordt ver­werkt, gaat direct via zee­vaart naar de Amster­dam­se haven.


Memo­ran­dum of Understanding

Tij­dens het bezoek aan Gha­na is een Memo­ran­dum of Under­stan­ding gete­kend met de haven­au­to­ri­teit van Gha­na (GPHA). Deze Memo­ran­dum of Under­stan­ding onder­streept het belang van goe­de samen­wer­king tus­sen Gha­na en Amster­dam om de han­dels­stro­men tus­sen bei­de lan­den te opti­ma­li­se­ren en ver­duur­za­men. Naast het bevor­de­ren van goe­de­ren­stro­men tus­sen Gha­na en Amster­dam, draagt deze samen­wer­king ook bij aan de ver­de­re ont­wik­ke­ling van de havens van Gha­na op het gebied van onder ande­re duur­zaam­heid, digi­ta­li­se­ring en veiligheid.