Cargill innoveert: cacaobonen elektrisch

Elektrisch rijden beleeft een groei, vooral bij personenauto’s en bestelbusjes. Elektrisch varen gebeurt nog niet heel vaak. Daarom is het opvallend dat Cargill, in nauwe samenwerking met Kotug, cacaotransport tussen Amsterdam en Zaandam helemaal heeft kunnen elektrificeren.

‘Het gaat om een onder­deel van de sup­ply chain dat om diver­se rede­nen niet toe­komst­be­sten­dig is’, aldus Marijn Moes­ber­gen, Com­mer­ci­eel Mana­ger bij Car­gill. Hij ver­telt hoe de samen­wer­king met Kotug ont­stond en wel­ke uit­da­gin­gen er voor­bij kwa­men. ‘We voe­ren al decen­nia met oude duw- en sleep­sche­pen tus­sen Amster­dam en Zaan­dam, om onze cacao van de opslag in de haven naar de fabriek te trans­por­te­ren. Dat waren vaak wat oude­re sche­pen in par­ti­cu­lier bezit die die­sel ver­stook­ten. Die zijn niet te ver­duur­za­men. Daar­naast speelt dat we tege­lij­ker­tijd de emis­sies in onze keten wil­len ver­la­gen en zeker ook de geluids­over­last wil­len terug­drin­gen. Indu­strie en wonin­gen lig­gen langs de Zaan echt heel dicht bij elkaar. Je vaart zodoen­de door de bebouw­de kom. Zowel qua CO2-foot­print als qua geluids­pro­duc­tie heeft het elek­trisch varen een heel posi­tie­ve impact op de omgeving.’

City­Bar­ge als voorbeeld
Er beston­den al wat elek­tri­sche alter­na­tie­ven, waar­van City­Bar­ge een bekend voor­beeld is. Moes­ber­gen: ‘Met dat klei­ne elek­tri­sche schip wor­den bouw­ma­te­ri­a­len, maar ook pro­duc­ten voor de hore­ca over het water ver­voerd in de stad. Het Neder­land­se fami­lie­be­drijf Kotug heeft een rela­tie met City­Bar­ge. Tra­di­ti­o­neel zit­ten zij in de gro­te sleep- en duw­sche­pen en ze waren al aan het naden­ken over het ont­wik­ke­len van een gro­te­re ver­sie van die City­Bar­ge. Met hen zijn we gaan kij­ken of een gro­te­re opdu­wer geschikt zou zijn voor onze ope­ra­tie. Dat leek inder­daad mogelijk.’