Grimaldi en TMA openen officieel nieuwe multipurpose terminal

Grimaldi- en TMA Group markeerden op 27 oktober de officiële opening van de Amsterdam Multipurpose Terminal met de komst van de Great Lagos aan de nieuwe terminal van beide bedrijven in de Amerikahaven. Port of Amsterdam CEO Koen Overtoom verwelkomde de Italiaanse rederij met een speech en de overhandiging van een speciaal schildje.

Gri­mal­di Lines vaart al sinds de jaren negen­tig op de vier­de haven van Euro­pa, maar met een ver­kre­gen 80% aan­deel in de nieu­we Amster­dam Mul­ti­pur­po­se Ter­mi­nal (AMT) ligt de rede­rij op koers naar meer. Het Ita­li­aan­se fami­lie­be­drijf uit Napels wil van Amster­dam een regi­o­na­le hub maken en uit­groei­en tot een over­slag­ha­ven voor onder meer het Ver­e­nigd Konink­rijk, Scan­di­na­vië en de Bal­ti­sche sta­ten. Samen met TMA Hol­ding wel­te­ver­staan, dat voor 20% mede­aan­deel­hou­der is van AMT.

Bei­de bedrij­ven namen onlangs de Exploi­ta­tie Maat­schap­pij Ame­ri­ka­ha­ven (EMT)-terminal over, waar­door zij nu beschik­ken over meer dan 20 hec­ta­re opper­vlak voor ware­hou­sing en twee kades van 300 en 500 meter voor zowel deep sea‑, short sea- en bin­nen­vaart­sche­pen. In het ver­leng­de van de deal rond AMT gaat ook 50% van de aan­de­len in USA-ste­­ve­­do­ring van TMA Groep naar Gri­mal­di Group, waar­door bei­den 50/50 aan­deel­hou­der wor­den van dit bedrijf.

Noord-Euro­pa-West-Afri­­ka v.v.
De Gre­at Lagos is één van de zes vracht­sche­pen uit de nieu­we G5-serie van het bedrijf. Het mul­ti­pur­po­se RoRo-schip van 250 meter vaart op de Cen­tral Express Ser­vi­ce die Noord-Euro­pa aan West-Afri­­ka ver­bindt. Ten opzich­te van de G4-series van Gri­mal­di kun­nen deze nieu­we sche­pen even­veel rol­lend mate­ri­aal, maar dub­bel zoveel con­tai­ners aan boord mee­ne­men. Op ter­mijn zal het com­ple­te zes­tal tus­sen Afri­ka en Euro­pa actief zijn. Ook bete­kent het dat de RoRo-ser­­vi­­ce tus­sen Amster­dam en Libië v.v., die tot voor kort alleen via Ant­wer­pen ver­liep, ver­der gaat groeien.