Havenexperience De Terminal: cool

Havenexperience De Terminal, een nieuwe attractie in het aanbod van Zeehavendagen Amsterdam 2023, beleefde een geslaagde eerste editie. Bijna vijfhonderd jongeren bezochten de speciaal gecreëerde locatie in het hart van de haven. Met dank aan het Nautische Coördinatie Centrum van Port of Amsterdam, De Koperen Ploeg, douane en politie te water, die lieten zien hoe het er in de praktijk aan toegaat. De Terminal voor jongeren keert terug in 2024, maar dan twee (werk-)dagen.

twee vrouwlijke scholieren zijn aan het houtwerken

Dit was dé plek waar scho­lie­ren, stu­den­ten en werk­zoe­ken­den op inter­ac­tie­ve wij­ze ken­nis maak­ten met haven­werk­ge­vers en oplei­din­gen uit de regio. Daar­naast waren er leu­ke acti­vi­tei­ten voor jong en oud. Varen met de dou­a­ne of De Kope­ren Ploeg, ont­snap­pen uit een esca­per­oom, fiet­sen voor een smoot­hie of een demo met een reach stac­ker van For­k­lift­cen­ter. Ook aan de aller­klein­sten wer­den gedacht. Zo was er een water­bak van Splie­thoff waar kin­de­ren met boot­jes moch­ten spelen.

Wer­ken in de haven
Scho­lie­ren en stu­den­ten die onder het mom van ‘loop­baan­o­ri­ën­ta­tie en- bege­lei­ding (LOB)’ de haven bezoch­ten gin­gen direct in gesprek met de aan­we­zi­ge werk­ge­vers. Of jon­ge­ren aan de haven den­ken wan­neer zij toe­komst­plan­nen voor hun car­ri­è­re maken is maar de vraag. Voor­dat ze op bezoek gin­gen bij De Ter­mi­nal had­den ze geen idee dat de haven zo groot en divers is. Ze den­ken wel aan boten, maar niet per se aan tech­ni­sche of zelfs ‑logis­tie­ke beroe­pen. En dat is een gemis­te kans vin­den de werk­ge­vers in de haven. Wer­ken in de haven is leuk! Je ver­dient er goed en je vindt er leu­ke mensen.

Sexy ima­go
Dat de haven geen sexy ima­go heeft is bekend bij de werk­ge­vers. Maar daar is ver­an­de­ring in te bren­gen, vin­den we alle­maal. Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam is een mooi ini­ti­a­tief dat de haven als werk­ge­ver op de kaart zet. En dat een pop-up Haven­ex­pe­rien­ce werkt, blijkt uit de posi­tie­ve reac­ties die de orga­ni­sa­tie heeft ont­van­gen. De com­bi­na­tie van werk­ge­vers­stands met genoeg doe-acti­­vi­­tei­­ten blijkt een suc­ces­for­mu­le. Ook de reac­ties op de aan­slui­ten­de excur­sies naar een bedrijf in de haven zijn posi­tief. De haven voe­len, rui­ken, proe­ven en zien doet nu een­maal meer met je dan fol­ders ver­za­me­len op een beurs!