ORAM-directeur Kees Noorman schenkt Havenpenning aan nieuwe zoutdam

Je moet wel een groot hart voor de haven hebben als je je zuurverdiende Havenpenning schenkt aan de constructie die straks zout onttrekt dat via Zeesluis IJmuiden het Noordzeekanaal instroomt. Kees Noorman noemt het vereeuwigen in beton van de onderscheiding die hij in 2022 ontving ‘bijzonder eervol’.

Vlnr. Kees Noor­man, Cor Ouden­dijk en Anne­ma­rie Haas­jes (ORAM). Foto: Ko van Leeuwen

Van Hat­tum & Blan­ke­voort, in opdracht van Rijks­wa­ter­staat bezig met de bouw van het pro­ject, was getui­ge van het moment. Net als oud-haven­­mees­­­ter van Amster­dam Cor Ouden­dijk, die in 2017 zijn haven­pen­ning schonk aan het beton van één van de deur­kas­sen van Zee­sluis IJmui­den. Win­naars van de Haven­pen­ning, die jaar­lijks wordt uit­ge­reikt op het Amports Haven­gil­de­di­ner, heb­ben zich bij­zon­der ver­dien­ste­lijk gemaakt voor de haven van Amster­dam. Als je die sta­tus hebt ver­diend is het ook niet zo ver­won­der­lijk dat je het bron­zen klei­nood laat ver­eeu­wi­gen in bouw­wer­ken die cru­ci­aal zijn voor het voort­be­staan van de haven.

Com­mit­ment
“Dit bouw­werk biedt straks de garan­tie op het func­ti­o­ne­ren van de haven ook in dro­ge­re peri­o­den”, aldus Noor­man. “Ik zie het ook als een resul­taat van de com­mit­ment die Rijks­wa­ter­staat toont om de Amster­dam­se haven in opti­ma­le con­di­tie te laten func­ti­o­ne­ren. Daar­bij is dit pro­ject na Zee­sluis IJmui­den opnieuw een toon­beeld van Neder­land­se water­bouw. Een spe­ci­a­lis­me waar de rest van wereld ons van kent en wat we moe­ten uitdragen.”

de havenpenning van kees noorman wordt in het cement gegooid, er zijn alleen benen en armen van mensen zichtbaar

Daar gaat de Haven­pen­ning. Op de kop van de zui­de­lij­ke beton­nen pij­ler. Foto: Ko van Leeuwen

Afzin­ken
Noorman’s Haven­pen­ning ligt van­af van­daag in het hoog­ste punt van de zui­de­lij­ke beton­nen pij­ler van de zout­dam. Deze staat nu nog 27,5 meter boven de grond, maar steekt na het afzin­ken nog maar ander­hal­ve meter boven water uit. De hele con­struc­tie wordt door Van Hat­tum & Blan­ke­voort voor­ge­bouwd op land en vol­gend jaar op zijn plek gezet.

De zui­de­lij­ke pij­ler: Nu 27,5m. boven de grond, straks 1,5 meter boven water. Foto: Ko van Leeuwen

Selec­tie­ve onttrekking
Opdracht­ge­ver Rijks­wa­ter­staat noemt de zout­dam in wor­ding een soort (zoutwater)brievenbus. Bij het schut­ten van de sche­pen stroomt er elke keer zout water het Noord­zee­ka­naal op en dat heeft scha­de­lij­ke effec­ten op natuur, land­bouw en pro­ces­wa­ter. Selec­tie­ve ont­trek­king moet de toe­na­me van zout water tegen­gaan. Omdat zout­wa­ter zwaar­der is dan zoet­wa­ter stroomt het door een ope­ning onder­in de con­struc­tie terug naar zee. Het zoe­te water wordt tegen­ge­hou­den en blijft in het Noord­zee­ka­naal. Van Hat­tum & Blan­ke­voort bouwt de con­struc­tie in het Bin­nen­spuik­a­naal van het slui­zen­com­plex in IJmuiden.