‘Mens op Zee’ laat zien wat de zee met je doet

Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam presenteert in samenwerking met de Dutch National Portrait Gallery van 7 oktober 2022 t/m 28 mei 2023 de fototentoonstelling Mens op Zee. Wat doet op-zee zijn met een persoon uitgedrukt in een serie unieke prachtige foto’s.

Als mens op zee beweeg je tus­sen twee werel­den; tus­sen de vas­te wal die je ver­la­ten hebt en de nieu­we oever aan de over­kant. Varend voor­bij de gren­zen van het beken­de navi­geer je tus­sen con­tro­le en over­ga­ve, tus­sen wie je was en wie je zou kun­nen wor­den. Wat brengt je hier? Wie ben je hier? Voor de een is de zee een plek van vrij­heid, tran­si­tie, dro­men of ambi­tie. Voor de ander van vas­te orde, cri­sis, afwij­king of zelfs onvrijheid.

Mens op Zee dom­pelt je onder in de veel­zij­di­ge en soms tegen­strij­di­ge mari­tie­me wereld. In deze ten­toon­stel­ling komt een selec­tie uit de rij­ke foto­gra­fie­col­lec­tie van Het Scheep­vaart­mu­se­um samen met bruik­le­nen uit heden en ver­le­den in een mee­sle­pen­de ver­za­me­ling van foto’s en verhalen.

Iden­ti­teit en transitie

In Mens op Zee tonen vele vor­men van foto­gra­fie – een medi­um dat in 180 jaar gro­te tran­si­ties onder­ging – een bre­de waai­er aan per­soon­lij­ke ver­ha­len die ach­ter de wereld op zee schuil­gaan. Zee­va­ren­den, pas­sa­giers, of een een­ling op zee: allen rei­zen van A naar B, bevin­den zich tus­sen twee werel­den en varen voor­bij de gren­zen van het beken­de. Het bui­ten­gaat­se leven gaat hand in hand met vrij­heid en tran­si­tie, maar ook met soci­a­le struc­tu­ren en hië­rar­chie aan boord. Mens op Zee laat zien hoe je je op het water ver­houdt tot jezelf, de ander, het schip en de zee en raakt daar­mee aan gro­te­re thema’s als gen­der, inclu­sie en migratie.

Foto­gra­fie in alle soor­ten en maten

Mens op Zee biedt de bezoe­ker een inkijk in de rij­ke foto­gra­fie­col­lec­tie van Het Scheep­vaart­mu­se­um – die maar liefst 150.000 objec­ten bevat – en wordt aan­ge­vuld met fas­ci­ne­ren­de bruik­le­nen en werk van heden­daag­se kun­ste­naars. Deze wer­ken, waar­van veel nooit eer­der ten­toon­ge­steld zijn, nemen de bezoe­ker mee langs foto­gra­fie in uit­een­lo­pen­de ver­schij­nings­vor­men, gemaakt door pro­fes­si­o­ne­le foto­gra­fen, varen­de ama­teurs, insti­tu­ten en kun­ste­naars. Van het oudst beken­de por­tret van een Neder­land­se zee­man, tot de heden­daag­se seas­ca­pes van Dolph Kes­s­ler en Mischa Keij­ser, van glas­ne­ga­tie­ven met mede-beman­­nings­le­­den in alle ran­gen en stan­den van stuur­man Wil­lem Dirk Duijf, tot een beeld­in­stal­la­tie van de dia’s van solo­zei­ler Her­man Jansen.

Bezoek www.hetscheepvaartmusum.nl voor meer info en tic­kets. Klik hier als je meer wilt weten over de per­ma­nen­te ten­toon­stel­ling Amster­­dam-Haven­­stad. Par­ti­ci­pan­ten van Amports ont­van­gen 50% kor­ting op de entree van het muse­um bij invul­ling van de kor­tings­co­de die staat ver­meld op de website.