Zeehavendagen Amsterdam toont stijgende lijn

Zeehavendagen Amsterdam heeft de weg naar boven te pakken met een verdubbeling van het aantal bezoekers ten opzichte van 2022. Het is het enige evenement dat bezoekers de haven laat beleven op de werkvloer en op het water. Nu groei is ingezet en de waardering van het publiek én de deelnemers onverminderd hoog blijft, kijkt de organisatie alweer uit naar de volgende editie.

Een ouder en kind staan op het dek van een schip. Ze kijken over de railing

Ver­dub­be­ling
Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam 2023 ver­wel­kom­de 11.000 bezoe­kers, wat bij­na een ver­dub­be­ling bete­ken­de ten opzich­te van de eer­ste edi­tie vorig jaar. Die groei dankt de orga­ni­sa­tie aan onder meer het uit­ge­brei­de werk­ge­le­gen­heids­pro­gram­ma voor jon­ge­ren, meer moge­lijk­he­den om de haven van­af het water te bekij­ken en een toe­na­me van het aan­tal rond­lei­din­gen bij haven­be­drij­ven en op schepen.

Trek­pleis­ter
Meest popu­lai­re ‘attrac­tie’ was dit jaar de komst en het ‘open schip’ van de Zr.Ms.De Ruy­ter. Het Mari­­ne-fre­­gat ver­wel­kom­de in ander­hal­ve dag bij­na twee­dui­zend bezoe­kers. Ook het ont­haal op het IJ door een aan­tal sche­pen met aan boord, werd beke­ken door enke­le hon­der­den toe­schou­wers. Van wie een aan­tal zich had ver­schanst op de nieu­we kade aan de IJ-zij­­de van Amster­dam CS. Een popu­lai­re blik­van­ger in de vloot was ook de uit 1951 afkom­sti­ge zee­sle­per Hol­land, die in 2024 weder­om van de par­tij zal zijn.

His­to­rie
Uit de bezoe­kers­cij­fers blijkt ook dat er veel belang­stel­ling is voor de rij­ke his­to­rie van de Amster­dam­se en Zaan­se haven. Alle tours over dit onder­werp waren uit­ver­kocht en de vaar­toch­ten die wer­den aan­ge­bo­den van­uit Het Scheepvaartmuseum/Museumhaven zijn popu­lai­re attrac­ties die de bezoe­kers graag terug wil­len zien.

Terug­blik
Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam was in aan­loop en tij­dens het eve­ne­ment fre­quent te vin­den in aller­lei print en onli­ne media. Ook kreeg de orga­ni­sa­tie uit alle wind­rich­tin­gen foto’s toe­ge­zon­den van de pos­ters uit onze out­door­cam­pag­ne. NH Nieuws pro­du­ceer­de in samen­wer­king met Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam een mooie samen­vat­ting van het vier­daag­se eve­ne­ment. De impres­sie laat zowel het enthou­si­as­me van de deel­ne­mers als de bezoe­kers zien. Een goe­de reden om jaar­lijks terug te keren en heden, ver­le­den en toe­komst van de haven met het publiek te delen.