Vollers blijft in het hart van de haven met cacao en koffie

Vollers Holland en DHG hebben besloten om het huurcontract voor de terminal aan de Sardiniëweg in Amsterdam te verlengen. Deze locatie, die zich bevindt in het hart van de haven, is erg belangrijk voor Vollers' activiteiten. Vollers heeft ook een opslagplaats op Hoogtij in Zaanstad.

man met groene werkjas. logo vollers op zijn rug. bij een grote trechter waar cacaobonen uitstromen

Vol­lers is gespe­ci­a­li­seerd in het opslaan en over­slaan van hoog­waar­di­ge cacao­bo­nen, die ver­vol­gens wor­den ver­werkt tot cacao­mas­sa, ‑poe­der en ‑boter. Ze behan­de­len ook kof­fie­bo­nen en ande­re grondstoffen.

Reno­va­ties
Het ver­nieu­wen van het huur­con­tract voor vijf jaar beves­tigt de goe­de samen­wer­king tus­sen Vol­lers en DHG. Het laat ook zien dat DHG zich inzet om hoog­waar­di­ge faci­li­tei­ten aan haar huur­ders te bieden.

DHG gaat reno­va­tie­werk­zaam­he­den uit­voe­ren aan ver­schil­len­de gebou­wen op het ter­rein om te vol­doen aan de ver­an­de­ren­de behoef­ten van Vol­lers. Op die manier kun­nen de faci­li­tei­ten weer per­fect wor­den aan­ge­past aan de spe­ci­fie­ke eisen van Vol­lers voor de opslag en over­slag van hun hoog­waar­di­ge producten.