Kraanschip hijst megapijlers voor Zoutdam IJmuiden

Kraanschip Gulliver plaatste dit Paasweekend met succes twee pijlers (27,5 x 8m.) à 3000 ton op hun positie in het Binnensluiskanaal nabij Zeesluis IJmuiden. De klus vormt een belangrijk onderdeel in de bouw van zoutdam die Van Hattum & Blankevoort op dit moment in opdracht van Rijkswaterstaat realiseert. De hijswerkzaamheden duurden ongeveer 30 uur. Het werk werd een paar dagen vervroegd vanwege verslechterde weersomstandigheden later deze week.

bouw zoutdam ijmuiden

Voor het plaat­sen van de pij­lers werd het Bel­gi­sche Scal­dis inge­scha­keld, bekend met pro­jec­ten van deze omvang. De Gul­li­ver is van bui­ten­ca­te­go­rie. Het gevaar­te is 108 x 48 meter, beschikt over twee kra­nen van elk 90 meter hoog en hijst maxi­maal 4000 ton. Enke­le hon­derd men­sen waren dit week­end betrok­ken bij het afzak­ken van de betonkolossen.

Vul­len met zand
De pij­lers waren tij­dens het hij­sen nog hol en op deze manier niet te zwaar om op te til­len. Nu ze op hun plek staan wor­den ze gevuld met zand. Komen­de zomer dient de vol­gen­de mijl­paal zich aan, als de wan­den wor­den geplaatst. In het najaar wordt dan de zak­deur in de con­struc­tie aan­ge­bracht. Deze deur is nodig om sche­pen te laten pas­se­ren voor het onder­houd aan het gemaal. Vol­gens plan­ning wordt de zout­dam eind 2024 in gebruik genomen.

Ver­zil­ting

De zout­dam is een con­struc­tie om zout­wa­ter selec­tief af te voe­ren naar de Noord­zee, waar­mee Rijks­wa­ter­staat ver­de­re ver­zil­ting van het Noord­zee­ka­naal door het gebruik van Zee­sluis IJmui­den voor­komt. Via Zee­sluis IJmui­den stroomt name­lijk veel meer zout­wa­ter het Noord­zee­ka­naal in dan via de Noor­der­sluis. Te veel zout­wa­ter heeft nega­tie­ve effec­ten heeft op de natuur, land- en tuin­bouw en ons drinkwater.

De zout­dam is een soort brie­ven­bus om het zou­te water weer af te voe­ren. Omdat zout­wa­ter zwaar­der is dan zoet­wa­ter, zakt het zou­te water naar de bodem. Door een ope­ning onder­in de zout­dam stroomt het zou­te water via het Spui- en Gemaal­com­plex terug naar zee. Het zoe­te water wordt door de zout­dam tegen­ge­hou­den en blijft in het Noordzeekanaal.

Jaar bou­wen

De bouw van Zout­dam IJmui­den is ruim een jaar gele­den gestart. De ver­schil­len­de onder­de­len, zoals de pij­lers en de wan­den van de zout­dam wor­den op land voor­ge­bouwd. Voor de pij­lers is onge­veer 1000 m³ beton per pij­ler gebruikt. De pij­lers zijn in acht stap­pen van 3,25 meter opge­bouwd op een voet van 1,5 meter hoog.

Bij het stor­ten van het beton zijn er ook ankers geplaatst. De ankers waren, samen met de hijs­fra­mes beves­tigd aan de ankers, nodig om de pij­lers op te kun­nen hij­sen en te plaat­sen op hun defi­ni­tie­ve plek.