Zeehavendagen Amsterdam keert terug!

Zeehavendagen Amsterdam heeft de weg naar boven te pakken. Afgelopen jaar verwelkomde het evenement 13.000 bezoekers; de helft meer dan de eerste editie in 2022. De groei en hoge waardering van zowel de bezoekers als de deelnemers maakt de weg vrij voor een vervolg in 2024, van 27 tot en met 30 juni.

Een ouder en kind staan op het dek van een schip. Ze kijken over de railing

Het pro­gram­ma van 2024 bestaat even­als vorig jaar uit een com­bi­na­tie van rond­lei­din­gen ach­ter de scher­men bij het haven­be­drijfs­le­ven in het Noord­zee­ka­naal­ge­bied, open sche­pen langs de kade die gra­tis kun­nen wor­den bezocht en vaar­toch­ten door het haven­ge­bied van toen en nu.

Banen in de haven
Haven­ex­pe­rien­ce De Ter­mi­nal, waar de orga­ni­sa­tie scho­lie­ren, stu­den­ten en werk­zoe­ken­den in con­tact brengt met banen in de haven, keert terug. Maar dan gro­ter en op een cen­tra­le plek nabij Amster­dam CS. In deze omge­ving ont­van­gen we net als in 2023 de Konink­lij­ke Mari­ne, die de komen­de jaren een vas­te gast wor­den van Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam. Hier con­cen­tre­ren zich op 28, 29 en 30 juni ook de demon­stra­ties van de nau­ti­sche en logis­tie­ke dienst­ver­le­ning, dou­a­ne, poli­tie, brand­weer en reddingsbrigade.

Zeehavendagen Amsterdam Douane agent met twee bezoekers op een RIB aan het varen

Recre­a­tie
Pri­meur in 2024 zijn de demon­stra­ties op en aan het water van recre­a­tief varen in Amster­dam. Hier­voor is Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam een samen­wer­king aan­ge­gaan met Vaar­ple­zier. Even­als in 2023 speelt Het Scheep­vaart­mu­se­um een belang­rij­ke rol in het tota­le aan­bod van het evenement.

Zaan­dam en IJmuiden
Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam is in 2024 ook actief in Zaan­dam en IJmui­den. De acti­vi­tei­ten in Zaan­dam con­cen­tre­ren zich aan de Zaan en maken deel uit van de pro­gram­me­ring ’50 jaar Zaan­stad’. Hier ligt de nadruk op de cacao-indu­­strie. In IJmui­den richt het pro­gram­ma zich op water­ma­na­ge­ment, vis­in­du­strie, staal en ener­gie­tran­si­tie (off­sho­re wind).

Orga­ni­sa­tie
De orga­ni­sa­tie van Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam is in han­den van Amports in samen­wer­king met ORAM, Port of Amster­dam, Het Scheep­vaart­mu­se­um, Amster­dam Boat Crui­ses en de gemeen­te Amsterdam.