Amsterdamse havenbedrijven gaan stroom delen

Olam Food Ingredients (OFI) en Commodity Centre Group (CCG) gaan over naar groene stroom voor het opslaan van cacaobonen bij Commodity Centre Netherlands.

zonnepanelen met een donkere wolken lucht

OFI en CCG heb­ben samen bij­na 7.000 zon­ne­pa­ne­len geïn­stal­leerd op het dak van het opslag­ge­bouw. Hier­door zal jaar­lijks 1.350 ton CO2 wor­den ver­min­derd. Dat staat gelijk aan het effect van 67.500 bomen die CO2 uit de lucht halen. Ze gebrui­ken het dak­op­per­vlak van twee voet­bal­vel­den om zoveel moge­lijk groe­ne ener­gie te pro­du­ce­ren. Het bedrijf ver­wacht dat het maga­zijn in de toe­komst ook als kool­stof­neu­traal zal wor­den gecertificeerd.

Inno­va­tie­ve opslag en transport
Het maga­zijn is cru­ci­aal voor OFI om hoog­waar­di­ge cacao­bo­nen aan klan­ten over de hele wereld te leve­ren. Door een inno­va­tief trans­port­sys­teem kun­nen de bonen naar een van de 110 com­par­ti­men­ten wor­den geleid, waar­door ze beter geschei­den blij­ven en hun smaak behou­den. Dit sys­teem helpt ook bij het hand­ha­ven van kwa­li­teit en traceerbaarheid.

Duur­za­me doelen
Dit ini­ti­a­tief is onder­deel van de duur­za­me ambi­tie van OFI, genaamd Cocoa Com­pass. Ze heb­ben ambi­ti­eu­ze doe­len gesteld, waar­on­der een 30% daling van de kos­ten van natuur­lijk kapi­taal tegen 2030. OFI heeft de kos­ten in haar wereld­wij­de caca­over­wer­kings­ac­ti­vi­tei­ten al met 11% per ton pro­duc­tie ver­min­derd in 2021, mede door te inves­te­ren in her­nieuw­ba­re energie-initiatieven.

Toe­wij­ding aan milieudoelen
Chris Beet­ge, pre­si­dent van Euro­pa, het Mid­­den-Oos­­ten en Noord-Afri­­ka bij OFI, zegt: “We zijn altijd bezig met manie­ren om onze cacao­ke­ten te ver­duur­za­men, van de boer­de­rij tot aan onze faci­li­tei­ten. De omscha­ke­ling naar zon­­ne-ener­­gie in ons maga­zijn in Amster­dam toont onze toe­wij­ding aan milieudoelstellingen.”

Alec Gunn, CEO van Com­mo­di­ty Cen­tre Group, voegt eraan toe: “Onze samen­wer­king met OFI, waar­bij we al meer dan 35 jaar logis­tie­ke en maga­zijn­op­los­sin­gen bie­den, laat zien hoe we duur­za­me oplos­sin­gen in onze acti­vi­tei­ten integreren.”