Adriaansen bezoekt Damen en sluit walstroom aan

Damen Shiprepair Amsterdam sloeg deze week twee vliegen in één klap. Allereerst was daar het werkbezoek van minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat. Vervolgens inaugureerde de nieuwe walstroominstallatie voor het grootste dok van de werf door de installatie voor het eerst aan te sluiten.

Adriaansen bezoekt Damen en sluit walstroom aan

De ope­ning van de wal­stroom­in­stal­la­tie was onder­deel van het werk­be­zoek van de Minis­ter van Eco­no­mi­sche Zaken en Kli­maat en de Gezant Sec­tor­agen­da Mari­tie­me Maak­in­du­strie, Kees van der Staaij. Het duo kreeg een rond­lei­ding op de werf en wer­den bij­ge­praat over, onder ande­re, het belang van de werf voor Amster­dam als havenstad.

Duur­za­me toekomst
“We zijn ver­eerd dat we deze belang­rij­ke stap in onze tran­si­tie naar een duur­za­me toe­komst mogen nemen in het bij­zijn van de minis­ter”, zei Tjeerd Schul­ting, mana­ging direc­tor van Damen Shi­pre­pair Amster­dam. “Met de instal­la­tie zet­ten we nog meer in op ver­duur­za­ming en dat sluit goed aan bij de ver­wach­ting van onze klan­ten. Ook daar­in maken we gro­te stap­pen met onder ande­re het ver­duur­za­men van schepen.”

Dok ombou­wen

Sinds vorig jaar is er hard gewerkt om de mobie­le instal­la­tie in te kun­nen zet­ten voor zee­gaan­de sche­pen die voor repa­ra­tie, onder­houd of ombouw in het groot­ste droog­dok van Damen Shi­pre­pair Amster­dam ver­blij­ven. Hier­door hoe­ven sche­pen niet lan­ger gebruik te maken van de eigen die­sel­ge­ne­ra­to­ren om ener­gie op te wek­ken, maar komt dit van de stil­le­re en ‘groe­ne­re’ walstroominstallatie.

Mobie­le container

De instal­la­tie bestaat uit een nieuw aan­ge­legd elek­tri­ci­teits­net en een mobie­le con­tai­ner met daar­in een fre­quen­tie­re­ge­laar. Dit zorgt voor aan­sluit­mo­ge­lijk­he­den van 690, 440 of 400 Volt en een fre­quen­tie van 50 of 60 Hz. De mobie­le con­tai­ner geeft de moge­lijk­heid om de aan­slui­ting op iede­re gewens­te loca­tie rond­om het dok, en afhan­ke­lijk van de behoef­te van het schip, te installeren.