Bouw zoutdam IJmuiden vordert gestaag

In het verlengde van de oplevering van Zeesluis IJmuiden nadert nu ook de zoutdam de afrondende constructiefase. Het bouwwerk moet straks de instroom van zout water indammen. Hoe gaat dat in zijn werk.

bouw zoutdam in afrondende constructiefase

De bouw van de zee­sluis bij IJmui­den is al eni­ge tijd onder­weg. In maart 2022 ver­scheen een spe­ci­a­le edi­tie van Ways to Sea over dit immen­se pro­ject. De zee­sluis werd in janu­a­ri van dat jaar fees­te­lijk geo­pend door Koning Wil­lem Alexan­der. De aan­leg van Zee­sluis IJmui­den start­te in juli 2016 en werd in augus­tus 2021 afge­rond. Een inten­sie­ve peri­o­de van inven­tief bou­wen, waar­bij de ruim­te beperkt was.

 

Ver­vol­gens start­te het pro­ject voor de zout­dam. ‘Bouw van een zout­dam van dit kali­ber is uniek’ ver­tel­de Aan­ne­mers­com­bi­na­tie Van Hat­tum & Blan­ke­voort (VHB) aan Amports in Ways to Sea #1 van 2023. In novem­ber vorig jaar bereik­te de bouw van de pij­lers het hoog­ste punt. De ver­wach­ting is dat de zout­dam eind 2024 in gebruik wordt genomen.

Rijks­wa­ter­staat geeft in onder­staan­de ani­ma­tie uit­leg over hoe de zout­dam eruit komt te zien en hoe de ver­zil­ting te lijf wordt gegaan.

 

 

 

Rijks­wa­ter­staat orga­ni­seert woens­dag 13 maart a.s. samen met aan­ne­mer Van Hat­tum en Blan­ke­voort een infor­ma­tie­bij­een­komst over de bouw van Zout­dam IJmui­den. De con­stel­la­tie wordt gebouwd in het Bin­nen­spuik­a­naal van het Slui­zen­com­plex IJmui­den en dient voor het tegen­gaan van ver­de­re ver­zil­ting van het Noord­zee­ka­naal door het gebruik van Zee­sluis IJmuiden. 

Tij­dens de infor­ma­tie­bij­een­komst komen doel en aan­lei­ding voor de aan­leg van de zout­dam aan de orde. Ook wordt het prin­ci­pe van het selec­tief ont­trek­ken van zout­wa­ter door de zout­dam toe­ge­licht. In de pre­sen­ta­tie zal veel aan­dacht zijn voor de bouw van de enor­me con­struc­tie en met name het plaat­sen van de pij­lers van de zout­dam. Deze gro­te hijs­ope­ra­tie staat begin april op de plan­ning en is een belang­rij­ke mijl­paal in het project.

 

Aan­mel­den

De infor­ma­tie­bij­een­komst vindt plaats op woens­dag 13 maart a.s. in het 711 Sta­di­on, Minis­ter van Hou­ten­laan 123 in Vel­­sen-Zuid. De inloop is van­af 19.00 uur en de pre­sen­ta­tie start om 19.30 uur. Na de pre­sen­ta­tie is er de moge­lijk­heid om vra­gen te stel­len. Geïn­te­res­seer­den kun­nen zich aan­mel­den voor de infor­ma­tie­bij­een­komst via het aan­meld­for­mu­lier op de facebook­pa­gi­na Rijks­wa­ter­staat Zout­dam IJmui­den.