HES Bulk Terminal en EMC Cement samen in de productie van duurzaam cement

Bulkterminal HES en EMC Cement (EMC) gaan samen een elektrische cementfabriek ontwikkelen. Het maken van conventioneel cement vraagt veel energie en stoot veel CO2 uit. Het cement uit deze fabriek komt veel duurzamer tot stand.

Bulkterminal HES krijgt elektrische cementfabriek

Het nieu­we pro­ces zorgt voor een ener­gie­be­spa­ring van 90 pro­cent en stoot in ver­ge­lij­king met de con­ven­ti­o­ne­le pro­duc­tie­me­tho­des 1 mil­joen ton CO2 per jaar min­der uit. De cement­fa­briek zal naar ver­wach­ting eind 2025/begin 2026 in wer­king zijn. De fabriek komt op het ter­rein van HES Bulk Ter­mi­nal Amster­dam te staan. HES en EMC teken­den hier­voor een inten­tie­ver­kla­ring (zie foto).

Pro­duc­tie­pro­ces

Het pers­be­richt van HES licht het pro­ces ver­der toe. Ook is het plan dat secun­dai­re stro­men uit beton­re­cy­cling wor­den ver­werkt. Het toe­pas­sen van EMC Vol­ca­nics zorgt voor ver­la­ging van CO₂-uit­­­stoot zoals is over­een­ge­ko­men in het beto­n­ak­koord. In dit akkoord is afge­spro­ken om de beton­sec­tor ver­sneld te ver­duur­za­men waar­bij het stre­ven is om in 2030 een CO₂-neu­tra­le en cir­cu­lai­re beton­sec­tor te heb­ben. De Neder­land­se beton­sec­tor loopt met deze aan­pak voorop.

Kli­maat­neu­tra­le haven

De fabriek sluit vol­gens Jeroen van der Neut, COO van HES, per­fect aan op hun ambi­ties voor een tran­si­tie naar een duur­za­me toe­komst. Van­af deze ter­mi­nal is er direct toe­gang tot spoor en weg, zee en rivie­ren en is er een nati­o­naal en inter­na­ti­o­naal bereik naar mark­ten in Bel­gië, het Ver­e­nigd Konink­rijk, Duits­land en Scan­di­na­vië. Ook Port of Amster­dam is blij met deze nieu­we ont­wik­ke­ling. Roon van Maanen, hoofd Ener­gie en Cir­cu­lai­re Indu­strie bij Port of Amster­dam: “De rea­li­sa­tie van deze fabriek past uit­ste­kend bij onze doel­stel­lin­gen voor een kli­maat­neu­tra­le haven.”

Bron: Port of Amsterdam