Forkliftcenter gaat heftrucks leveren aan Grimaldi

Forkliftcenter is een nieuwe overeenkomst aangegaan met de scheepvaart gigant Grimaldi Group om in totaal 59 heftrucks en havenapparatuur te leveren. Grimaldi is sinds kort gevestigd in de haven van Amsterdam, waar ook de hoofdlocatie van Forkliftcenter zich bevindt.

forkliftcenter's hefttrucks in een rij voor groot schip van grimaldi lines

De samen­wer­king bete­kent dat For­k­lift­cen­ter het Ita­li­aan­se scheep­vaart­be­drijf zal voor­zien van maar liefst 59 machi­nes, vari­ë­rend van skid-steer loa­ders omge­bouwd tot auto­du­wers en zwa­re vork­hef­trucks met spe­ci­a­le toe­voe­gin­gen. De leve­rin­gen van de nieu­we appa­ra­tuur zijn al begonnen.

Appa­ra­tuur aan­ge­past op de behoef­tes van Grimaldi
De appa­ra­tuur is afge­stemd op de spe­ci­fie­ke behoef­ten van de Gri­mal­di Group en hun geva­ri­eer­de werk­ge­bie­den. Zo heb­ben de 42-ton vork­hef­trucks geïn­te­greer­de rota­to­ren voor het laden en los­sen van bulk­con­tai­ners. De skid-steer loa­ders zijn vol­le­dig omge­bouwd om als auto­du­wers te dienen.

De wend­baar­heid van de machi­nes maakt ze per­fect voor gebruik in de nau­we ruim­tes op scheeps­vaar­tui­gen die door­gaans een uit­da­ging vor­men, zegt For­k­lift­cen­ter. “De appa­ra­tuur is geko­zen niet alleen van­we­ge de uit­ste­ken­de pres­ta­ties, maar ook van­we­ge de toe­zeg­gin­gen die For­k­lift­cen­ter en Gri­mal­di heb­ben gedaan. De over­een­komst strekt zich uit tot ver­der dan het sour­cen en leve­ren van apparatuur.”

Ser­vi­ce en onderhoud
For­k­lift­cen­ter zal ook het onder­houd en de ser­vi­ce van de haven­ap­pa­ra­tuur van Gri­mal­di uit­voe­ren via zijn wereld­wij­de ser­vi­ce­net­werk. Deze uit­ge­brei­de ser­vi­ce wordt gele­verd via het uit­ge­brei­de wereld­wij­de ser­vi­ce­net­werk van het bedrijf met ves­ti­gin­gen in Euro­pa, Noord- en Zuid-Ame­ri­­ka, West-Afri­­ka, het Mid­­den-Oos­­ten en Australië.

Dit is niet de eer­ste keer dat For­k­lift­cen­ter met Gri­mal­di heeft samen­ge­werkt. “We heb­ben voor het eerst meer dan tien jaar gele­den met Gri­mal­di samen­ge­werkt,” zegt Bjørn André de la Por­te, CEO en eige­naar van de For­k­­lift­­cen­­ter-groep. “Deze nieu­we over­een­komst, inclu­sief onder­houd en ser­vi­ce, bouwt voort op die basis en zet een ster­ke samen­wer­king voort.”

Mario Fudu­li, hoofd van de inkoop­af­de­ling van de Gri­mal­di Group, zei: “We zijn blij om onze samen­wer­king met For­k­lift­cen­ter voort te zet­ten en uit te brei­den, in weder­zijds belang van bei­de groe­pen. Via deze nieu­we over­een­komst kun­nen we onze vracht­af­han­de­lings­ac­ti­vi­tei­ten ver­der ver­ster­ken met ultra­mo­der­ne apparatuur.”