Haventechnici van de toekomst beginnen bij TASC

TASC (Tech Amsterdam Scholen Collectief) Amsterdam – de eerste technische VMBO-school in Amsterdam - opent de deuren voor de eerste 'batch' leerlingen met een affiniteit voor techniek. De middelbare school start op een tijdelijke locatie in Amsterdam Zuid-Oost. Daar gaat het de technici van de toekomst opleiden. Ook voor de haven, die gaat helpen.

Heel Neder­land schreeuwt om tech­nisch geschoold per­so­neel. De tekor­ten zijn voel­baar en ieder ini­ti­a­tief om (jon­ge) men­sen op te lei­den of über­haupt te enthou­si­as­me­ren voor een toe­komst in de tech­niek wordt breed omarmd. Ook het bedrijfs­le­ven in de Amster­dam­se haven kent per­so­neels­te­kor­ten. Tech­ni­sche pro­fie­len, naast mede­wer­kers met een logis­tie­ke ach­ter­grond zijn gewild. En al hele­maal met het oog op de ener­gie­tran­si­tie. Hier­voor heeft de haven echt knap­pe kop­pen nodig. Het blijkt ech­ter nog een hele klus om deze pro­spects te wer­ven voor een baan in de haven. Het ‘haven­zaad­je’ blijkt bij veel poten­ti­ë­le mede­wer­kers niet op jon­ge leef­tijd te zijn geplant, dus kie­zen zij vaker voor een ande­re bran­che. Tijd om daar ver­an­de­ring in te brengen.

7 werel­den van techniek
TASC is een VMBO-school die naast de regu­lie­re vak­ken ook spe­ci­a­le tech­ni­sche vak­ken aan­biedt om de leer­lin­gen voor te berei­den op een loop­baan in de tech­niek. De oude LTS of de ambachts­school maakt dus weder­om zijn opwach­ting in de onder­wijs­we­reld anno 2023. De leer­lin­gen van de nieu­we tech­ni­sche school leren door het te doen en te wer­ken met levens­ech­te pro­jec­ten van ech­te bedrij­ven die zich bevin­den in de 7 werel­den van tech­niek. De haven bevindt zich in twee werel­den: De wereld van ont­werp, pro­duc­tie en wereld­han­del en de wereld van ener­gie, water en & vei­lig­heid. Bedrij­ven kun­nen bin­nen het the­ma gast­les­sen, sta­ges of excur­sies ver­zor­gen, zodat leer­lin­gen direct ken­nis­ma­ken met het werkveld.

Door­stroom MBO

Een belang­rij­ke ont­wik­ke­ling bin­nen de school is de door­stroom naar een tech­ni­sche MBO-oplei­­ding. Hier­voor ont­wik­kelt TASC en Tech­cam­pus Amster­dam – een orga­ni­sa­tie dat leer­lin­gen een tech­niek­er­va­ring bezorgt – in samen­wer­king met onder ande­re het MBO Col­le­ge West­poort (ROC van Amster­dam) en het Hout- en Meu­bi­le­rings­col­le­ge een door­lo­pen­de leer­lijn. Leer­lin­gen van TASC wor­den op een zo goed moge­lij­ke manier bege­leidt naar de ver­volg­op­lei­ding. En ook hier speelt het bedrijfs­le­ven een belang­rij­ke rol. Van een gast­les of school­reis naar een werk­sta­ge, naar uit­ein­de­lijk een poten­ti­ë­le mede­wer­ker. Een rou­te wen­se­lijk voor de stu­dent, de school en het bedrijf.

Wer­ken in de Haven
Het zoe­ken van aan­slui­ting bij zowel tech­ni­sche als logis­tie­ke oplei­din­gen blijkt voor de haven­sec­tor best belang­rijk. Voor­dat poten­ti­ë­le mede­wer­kers aan de slag kun­nen in de haven moe­ten deze per­so­nen eerst wor­den geën­thou­si­as­meerd. Door ‘haven­les­sen’ vroeg in het tra­ject mee te geven en de the­o­rie op de prak­tijk te laten aan­slui­ten hoop je de hori­zon van de stu­dent te ver­bre­den. Een hand­je vol stu­den­ten weten de haven te vin­den en dat is niet voldoende.

Poet­sen
Tijd om als haven­be­drijfs­le­ven de stap te zet­ten rich­ting het onder­wijs. Een aan­tal bedrij­ven uit het haven­ge­bied gaan dus ook aan de slag met TASC en het ROC van Amster­dam. Zij gaan de komen­de peri­o­de stu­den­ten mee­ne­men naar de Amster­dam­se haven. Ze ver­tel­len over de werk­zaam­he­den en bie­den snuf­fel­sta­ges – of in het geval van MBO-stu­­den­­ten- werk­sta­ges aan. Niet lul­len maar poet­sen dus!